RMA voorwaarden

RMA voorwaarden SallandElectronics

Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op onderhandelingen en overeenkomsten tussen SallandElectronics BV en haar afnemer als koper (de “afnemer”) met betrekking tot door SallandElectronics BV te leveren hardware producten. Tevens zijn van toepassing de algemene inkoop/leveringsvoorwaarden van SallandElectronics BV. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt de afnemer op eerste verzoek kosteloos toegezonden of zijn te verkrijgen via www.SallandElectronics.nl. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepalingen in deze RMA voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA voorwaarden onverlet.

Procedure aanvragen RMA nummer: Het kan voorkomen dat een product dat

door SallandElectronics geleverd is retour gestuurd moet worden. Voordat de afnemer het product(en) retour wil sturen moet hij dit melden bij de S&O afdeling van SallandElectronics. Bij het melden moet de afnemer duidelijk aangeven om wat voor product het gaat, de reden van retour, klacht van het eventuele defect en de datum wanneer de afnemer denkt het product te gaan verzenden. SallandElectronics verstrekt vervolgens aan de afnemer een RMA formulier waarop het RMA nummer staat, de gegevens van het product(en), de adres gegevens van de afnemer en de afhandeling procedure. De verschillende afhandelings procedures zijn als volgt:

A. DOA(Dead On Arrival)
Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen 8 dagen na levering (factuurdatum) defect zijn. Indien deze termijn is overschreden dan is er sprake van een garantieafhandeling. Defecten als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. val, montage of aansluitschade) vallen buiten de DOA regeling.

Na binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld. Mocht het product niet in aanmerking komen voor deze regeling (o.a. het niet voldoen aan de voorwaarden), dan is de garantie procedure van kracht.

B. Defecten binnen garantie termijn Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen de garantie termijn defect zijn en niet aan de DOA voorwaarden voldoen. Defecten als gevolg van oneigenlijk gebruik door de afnemer (bijv. val, montage of aansluitschade) vallen buiten de garantie regeling.

Aan de Defect binnen garantie termijn vermelding kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie word vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst bij SallandElectronics.

C. Defecten buiten garantie termijn Hiervoor komen producten in aanmerking die buiten de garantie termijn defect zijn, dan wel schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik.

De reparatie zal pas uitgevoerd worden als de afnemer akkoord heeft gegeven voor de ingeschatte reparatie kosten die SallandElectronics aan de afnemer heeft voorgesteld.

D. Updaten / Patchen / Upgraden Hiervoor komen producten in aanmerking waarvan:
– Het product moet worden voorzien van nieuwe software (Updaten)

– Het product moet worden voorzien van een hardwarematige wijziging (Patchen) – Het product softwarematig of hardwarematig aangepast wordt waardoor het product een verbeterde functionaliteit of kwaliteit krijgt. (Upgraden)

Als er aan de bovenstaande uitvoering kosten verbonden zijn zal SallandElectronics een kostenindicatie voorstellen aan de afnemer. Pas na bevestiging van de kostenindicatie door de afnemer zal de uitvoering plaatsvinden.

E. Technische expertise / Anders Hiervoor komen producten in aanmerking waarvan de afnemer een technisch expertise wenst of als het niet duidelijk is wat er met het product uitgevoerd moet worden. Een niet of onduidelijk te omschrijven klacht zal als anders worden aangegeven op het RMA formulier.

Als er aan de bovenstaande uitvoering kosten verbonden zijn zal SallandElectronics een kostenindicatie aan de afnemer voorstellen. Pas na bevestiging van de geschatte kostenindicatie door de afnemer zal de uitvoering plaatsvinden.

F. Slechte kwaliteit
Hiervoor komen producten in aanmerking die niet aan de kwaliteits eisen van de afnemer voldoen. Er zal door SallandElectronics onderzoek gedaan worden of het product wel of niet voldoet aan de verkoopvoorwaarden die geld voor het desbetreffende product.

G. Transportschade
Hiervoor komen producten in aanmerking die tijdens het transport van SallandElectronics naar de afnemer beschadigd zijn geraakt.

Als de afnemer bij ontvangst van het product transportschade constateert dient de afnemer de zending te weigeren en door de vervoerder te laten bevestigen op het vervoersdocument dat er transportschade geconstateerd is. De afnemer meldt de transportschade bij SallandElectronics op de dag van de constatering.

Als de transportschade pas na 24 uur door de afnemer geconstateerd wordt kan de schade op het product niet meer behandeld worden als transportschade.

H. Verkeerde levering
Hiervoor komen producten in aanmerking die niet overeen komen met de bestelling of pakbon. De producten moeten binnen 8 dagen na datum aflevering weer in het bezit zijn van SallandElectronics.

I. Voldoet niet aan verkoopvoorwaarden.
Hiervoor komen producten in aanmerking die niet voldoen aan de verkoop voorwaarden die van toepassing zijn voor het desbetreffende product.

RMA verpakkingsvoorwaarden.

Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor het risico van de afnemer.

Het retour adres en het toegewezen RMA nummer moeten duidelijk op de buitenzijde van de verpakking vermeld worden

De afnemer is verplicht om de zending dusdanig te verpakken dat deze in goede staat aankomt en geen gevaar kan opleveren tijdens en na het transport.

Producten die ESD kwetsbaar zijn moeten verpakt worden in ESD beschermend verpakkingsmateriaal.

Producten die geretourneerd worden en beschikken over een gevaarlijk element zoals een batterij moeten met extra zorg verpakt en verzonden worden. Ook moet er op de buitenkant van de verpakking duidelijk zichtbaar zijn dat er in de zending een gevaarlijk element aanwezig is.

Producten die overmatig beschadigd zijn geraakt door bijvoorbeeld brand en/of vochtschade kunnen niet worden geretourneerd. Een aanvraag voor een dergelijk product zal niet in behandeling worden genomen. Indien de afnemer een technische expertise wenst kan er in overleg een uitzondering worden gemaakt.

RMA Voorwaarden

Electronics, human powered

1 / 1

RMA Voorwaarden

 

© 2011-2017 SallandElectronics