Leveringsvoorwaarden

FHI ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2014

© FHI, federatie van technologiebranches 2014

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door FHI, federatie van technologiebranches, ten behoeve van leden van een bij de Vereniging (hieronder
gedefinieerd) aangesloten brancheorganisatie. Anderen dan de hiervoor bedoelde partijen staat het niet vrij om deze algemene voorwaarden te gebruiken.

Noch FHI, federatie van technologiebranches, noch haar bestuur is verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of niet handelen van de leden en de
door hen gedreven ondernemingen of de vennootschappen waaraan zij verbonden zijn.

Niets uit deze algemene leveringsvoorwaarden mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FHI, federatie van technologiebranches.

DEEL A: Algemeen deel

1 Definities
1.1 Aanbod: Elk aanbod door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever.
1.2 Advisering: Het geven van adviezen in de
algemene zin van het woord waaronder in ieder
geval is begrepen het adviseren op het gebied van
automatisering en/of organisatie, het verrichten
van toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van
systeemanalyse, het adviseren ten aanzien van
door Opdrachtgever toe te passen apparatuur en/
of software, het verlenen van ondersteuning bij
de ontwikkeling van software, het geven en/of
organiseren van onderricht, cursussen of workshops
en het instrueren en begeleiden van medewerkers.
1.3 ALV2014: Deze algemene leveringsvoorwaarden,
bestaande uit:
--Deel A met algemene bepalingen;
--Deel B met aanvullende bepalingen betreffende de
levering van diensten, waaronder R&D, Advisering,
service en opleiding en waaronder voorts aanneming
van werk met uitzondering van de ontwikkeling van
Software;
--Deel C met aanvullende bepalingen betreffende de
ontwikkeling en/of levering van Software.

1.4 Documentatie: Door Opdrachtnemer verstrekte
brochures, productinformatie, fabriekstekeningen,
instructies, testcertificaten, catalogi, prijslijsten,
folders en alle in of bij een Aanbod of tijdens de
nakoming van de Overeenkomst verstrekte gegevens
zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: ontwerpen,
tekeningen/afbeeldingen, plannen, beschrijvingen,
toelichtingen, ideeën, modellen, monsters, tabellen,
schema’s, databases, software,
berekeningen en alle
andere informatie die naar zijn aard vertrouwelijk is.
1.5 Gebrek: Er is sprake van een gebrek indien het door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van
de Overeenkomst Geleverde niet compleet is en/
of niet voldoet aan de specificaties en/of het niet
de eigenschap(pen) bezit die door Opdrachtnemer
Schriftelijk en expliciet aan Opdrachtgever zijn
bevestigd voor of bij het tot stand komen van de
Overeenkomst.
1.6 Geleverde: Het door Opdrachtnemer op grond van
de Overeenkomst geleverde, daaronder begrepen het
(deel van) het Werk en/of de Werkzaamheden die
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan
Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk voor
Opdrachtgever heeft verricht.
1.7 Onverwijld: Zo snel als in alle redelijkheid mogelijk
doch niet later dan de eerstvolgende volledige twee
werkdagen.
1.8 Opdracht: De overeengekomen Werkzaamheden alsook
het overeengekomen Werk en het overige door
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te
leveren.
1.9 Opdrachtbevestiging: De Schriftelijke mededeling
van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waarin de
inhoud van de Overeenkomst wordt samengevat.
De Opdrachtbevestiging zal doorgaans beschrijven
de omvang van de overeengekomen levering en de
overeengekomen
prijzen en condities.
1.10 Opdrachtgever: De partij aan wie het door
Opdrachtnemer gedane Aanbod is gericht, aan wie
door Opdrachtnemer is geleverd en/of met wie
Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.11 Opdrachtnemer: Een lid van een van de bij de
Vereniging (hieronder gedefinieerd) aangesloten
brancheorganisatie die de ALV2014 gebruikt, er naar
verwijst of door of namens wie de ALV2014 van
toepassing zijn verklaard, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n) en rechtsopvolger(
s) en iedere andere
(rechts-)persoon die met aantoonbare instemming van
de Vereniging van de ALV2014 gebruikmaakt.
1.12 Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer inclusief de eventueel na de
totstandkoming overeengekomen wijziging(en), en het
overeengekomen meerwerk en minderwerk.
1.13 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.14 Partij: Een der Partijen.
1.15 Schriftelijk: Correspondentie per telefax, aangetekend
schrijven, deurwaardersexploot of reguliere post.
Tevens valt hieronder correspondentie
per elektronisch
medium (zoals bijvoorbeeld per e-mail of web-
formulier) voor zover geen der Partijen aantoonbaar
bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van het
betreffende elektronische medium.
1.16 Toeleverancier: De partij waar Opdrachtnemer de
door hem aangeboden goederen betrekt.
1.17 Vereniging: FHI, federatie van technologiebranches,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, kantoor
Amersfoort, onder nummer 40507574.
1.18 Werk: De zaak van stoffelijke aard of delen daarvan
die door Opdrachtnemer ter nakoming van de
Overeenkomst voor Opdrachtgever tot stand dient
te worden gebracht, zoals bijvoorbeeld een apparaat,
machine, halffabricaat, bouwwerk, installatie of een
andere zaak.
1.19 Werkzaamheden: De werkzaamheden die Opdrachtnemer
voor Opdrachtgever verricht ter uitvoering van
de Overeenkomst betreffende de levering van diensten
voor zover deze niet betrekking hebben op het voor
Opdrachtgever tot stand brengen van een Werk.
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het doen
van onderzoek en ontwikkeling (R&D), het doen van
haalbaarheidsstudies, Advisering, het ontwikkelen,
ontwerpen, bouwen en leveren en/of aanpassen
van software, systemen of besturingssystemen,
het ontwerpen van werktuigbouwkundige en
elektrotechnische installaties, het verrichten van
service en onderhoud, montage-, demontage-,
installatie-, de-installatie-, aankoppelings- en
loskoppelings-, inbouw-, opbouw-, afbouw-, sloop-,
inregelings-, kalibratie-, validatie-, configuratie-,
afstel- en instelwerkzaamheden, inbedrijfname,
testen, ijken, inspectie, inventarisatie, scholing, workshops,
begeleiding, etc. Geleverde diensten worden
in zijn algemeenheid vaak per uur op basis van
nacalculatie doorberekend wanneer het een zuivere
inspanningsverplichting betreft.

2 Toepasselijkheid van de ALV2014, titels en taal
2.1 Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk
Aanbod, op elke levering van Opdrachtnemer, op elke
Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
en op alle overige rechtsbetrekkingen
tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkingen van
deze ALV2014 zijn alleen van kracht voor zover deze
uitdrukkelijk
en Schriftelijk door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.2 Bevoegde personen
Slechts medewerkers in dienst van Opdrachtnemer,
die daartoe bevoegd zijn volgens het handelsregister
van de Kamer van Koophandel, zijn bevoegd
rechtshandelingen namens Opdrachtnemer te verrichten.
Rechtshandelingen verricht door andere
dan daar volgens het handelsregister toe bevoegde
personen kunnen niet worden ingeroepen tegen de
partij namens wie de rechtshandelingen zijn verricht
tenzij Opdrachtnemer deze rechtshandelingen Schriftelijk
heeft bekrachtigd. Onder rechtshandelingen
is onder meer te verstaan het doen van een Aanbod,
het garanderen van bepaalde eigenschappen
van een
product, het doen van toezeggingen over leverdata, het
wijzigen van eerder gemaakte afspraken, het aangaan
van een overeenkomst, etc.
2.3 Eisen digitale communicatie
Opdrachtnemer kan gedurende het bestaan van de
rechtsbetrekking eisen stellen aan communicatie
tussen Partijen of het verrichten van rechtshandelingen
via digitale media.
2.4 Titels bedingen
De titels en de artikelen van de ALV2014 dienen
uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan
te vergemakkelijken en hebben geen andere betekenis.
De titels zullen in het bijzonder
niet kunnen worden
gebruikt voor de interpretatie van de ALV2014.

2.5 Verwijzingen
Daar waar in ALV2014 wordt verwezen naar
artikelnummers, verwijzen die artikelnummers naar de
betreffende artikelen uit de ALV2014 tenzij uit de tekst
blijkt dat de verwijzing verwijst naar artikelen uit een
ander document of bron.
2.6 Bewijs van ontvangst
Indien de ontvanger betwist dat bepaalde Schriftelijke
correspondentie hem heeft bereikt, rust op de afzender
de bewijslast dat de ontvanger deze correspondentie
heeft ontvangen. In geval het correspondentie
per elektronisch medium betreft zullen behoudens
overtuigend tegenbewijs data betreffende verzending
en ontvangst zoals geregistreerd op de server(s) van
Opdrachtnemer als enig bewijs dienen.
2.7 Onderlinge prioriteit bedingen
Voor zover een beding in de delen B of C van de
ALV2014 van toepassing is op de betreffende Overeenkomst
of op een deel daarvan en een beding uit deel
B of C strijdig is met een beding uit Deel A, prevaleert
het beding uit de delen B of C boven het betreffende
beding uit Deel A waarmee het strijdig is.
2.8 Taal
De in de Nederlandse taal opgestelde ALV2014 hebben
gelding boven de in de Engelse of een andere taal
vertaalde ALV2014.
2.9 Coulance
Indien Opdrachtnemer om wat voor reden ook op enig
moment geen beroep doet op enige bepaling van deze
ALV2014, verwerpt hij daarmee niet het recht om daar
in een later stadium alsnog een beroep op te doen.
3 Het Aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Vrijblijvend
Ieder Aanbod is vrijblijvend tenzij in het Aanbod een
termijn voor de aanvaarding is gesteld. Een vrijblijvend
Aanbod kan Onverwijld na acceptatie nog worden
ingetrokken. In dat geval komt geen Overeenkomst tot
stand.
3.2 Aanbod en aanvaarding
De Overeenkomst komt tot stand door een Schriftelijk
Aanbod en de aanvaarding daarvan met inachtneming
van artikel 3.4 tot en met 3.7.
3.3 Verkoop via webshop
In afwijking van de overige bepalingen van dit artikel,
komt in het geval een opdracht via een webshop
wordt gegeven, de Overeenkomst pas tot stand op het
moment dat deze Schriftelijk door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever is bevestigd middels een Opdrachtbevestiging.
3.4 Gewijzigde aanvaarding
Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever
van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op
enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt de
Overeenkomst pas tot stand op het moment dat
Opdrachtnemer Schriftelijk de totstandkoming en de
inhoud van de Overeenkomst bevestigt middels een
Opdrachtbevestiging, tenzij Opdrachtgever
daartegen
Onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt.
3.5 Niet schriftelijke aanvaarding
Indien het Aanbod of de aanvaarding danwel het
Aanbod én de aanvaarding niet Schriftelijk plaatsvond,
dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het
moment dat Opdrachtnemer de totstandkoming en
de inhoud van de Overeenkomst bevestigt middels een
Opdrachtbevestiging
tenzij Opdrachtgever daartegen
Onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt.
3.6 Geen Overeenkomst na bezwaar
In de gevallen waarin op grond van artikel 3.4 of 3.5
de Overeenkomst tot stand komt op het moment
dat de Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever is
ontvangen en Opdrachtgever daartegen Onverwijld
Schriftelijk bezwaar maakt, komt geen Overeenkomst
tot stand.
3.7 Overeenkomst door aanvang levering
Indien om wat voor reden wordt afgeweken van
handelswijze als beschreven in artikel 3.2, 3.4, of 3.5,
bijvoorbeeld omdat de communicatie
uitsluitend
mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch
tot stand echter met inachtneming van het volgende.
De Overeenkomst komt dan tot stand op het moment
dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering
van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft
aan derden. In een dergelijke situatie wordt, behoudens
tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever, de factuur
geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en
correct weer te geven.
3.8 Bijgevoegde informatie
Door of namens Opdrachtnemer verstrekte Documentatie
binden Opdrachtnemer slechts voor zover
in het Aanbod expliciet naar gegevens uit deze
Documentatie wordt verwezen.
3.9 Documentatie in enkelvoud
Opdrachtnemer zal Documentatie voor zover dat is
overeengekomen of naar het oordeel van Opdrachtnemer
van belang is kosteloos in enkelvoud verstrekken.
Opdrachtgever is een redelijke vergoeding verschuldigd
aan Opdrachtnemer voor extra exemplaren van
dergelijke Documentatie.
3.10 Zekerheid stellen
Opdrachtgever zal op het eerste verzoek van
Opdrachtnemer voor eigen rekening afdoende
zekerheden verstrekken aan Opdrachtnemer ter zake
van de tijdige voldoening van zijn verbintenissen uit de
Overeenkomst.
3.11 Inschakelen derden
Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen
ten behoeve van de uitvoering van de tussen
Partijen tot stand gekomen Overeenkomst en om
de kosten hiervan conform die Overeenkomst aan
Opdrachtgever
in rekening te brengen.
4 Geheimhouding
4.1 Verbod
Zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
is het Opdrachtgever verboden Documentatie of delen
daarvan op wat voor manier ook te kopiëren of te
verveelvoudigen, aan derden kenbaar te (doen) maken,
door derden te laten gebruiken, aan derden te verkopen
of aan derden ter beschikking te stellen.
4.2 Gebruiksrecht Documentatie
Het is Opdrachtgever slechts toegestaan om
Documentatie te gebruiken voor zover dit voor de
totstandkoming of de nakoming van de Overeenkomst
noodzakelijk is. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer,
alsook indien
de Overeenkomst niet tot stand komt,
tussentijds eindigt of wordt geannuleerd, dient
Opdrachtgever op eigen kosten alle aan hem verstrekte
Documentatie terstond aan Opdrachtnemer te
retourneren.
4.3 Beperkte kring lezers
Opdrachtgever zal binnen zijn eigen organisatie
de Documentatie uitsluitend delen met zijn
eigen medewerkers en voor zover dit voor de
totstandkoming of de nakoming van de Overeenkomst
noodzakelijk is. Middels het in ontvangst nemen van
de Documentatie garandeert Opdrachtgever dat
hij afdoende maatregelen heeft genomen en tijdig
zal nemen om te voorkomen dat de Documentatie
of delen daarvan uitlekken naar anderen dan de
personen/derden die op grond van dit artikel kennis
mogen nemen van de Documentatie.
5 Wijziging van de Overeenkomst
5.1 Alleen Schriftelijk
Een wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend
Schriftelijk worden overeengekomen. Indien Partijen
overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde
wijziging van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de
wijziging aan Opdrachtgever Schriftelijk bevestigen.
Uit deze bevestiging zal in ieder geval blijken wat de
inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties
van de wijziging zijn.
5.2 Inhoud gewijzigde Overeenkomst
De gewijzigde Overeenkomst wordt, behoudens
Schriftelijk tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever,
geacht te zijn tot stand gekomen conform de inhoud
van de in de vorige zin genoemde Schriftelijke bevestiging
tenzij Opdrachtgever hiertegen Onverwijld
Schriftelijk bezwaar maakt. In het geval Opdrachtgever
tijdig Schriftelijk bezwaar maakt als in de vorige zin
bedoeld, komt de wijziging van de Overeenkomst niet
tot stand.
5.3 Of gewijzigde uitvoering
Indien Partijen het inhoudelijk eens zijn over de
gewenste wijziging van de Overeenkomst maar niet
aan de Schriftelijkheidsvereisten als bepaald in artikel
5.1 is voldaan, en Opdrachtnemer met medeweten
van Opdrachtgever de Overeenkomst in gewijzigde
vorm nakomt, wordt behoudens tegenbewijs te
leveren door Opdrachtgever, de door Opdrachtgever
van Opdrachtnemer ontvangen factuur of facturen
geacht de juiste inhoud en omvang van de gewijzigde
Overeenkomst weer te geven.
5.4 Kosten reeds Geleverde
Indien een wijziging van de Overeenkomst is
overeengekomen is Opdrachtgever in elk geval verplicht
aan Opdrachtnemer te vergoeden de overeengekomen
prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door
Opdrachtnemer Geleverde.
5.5 Kosten van wijzigen
Indien een wijziging van de Overeenkomst is
overeengekomen dient Opdrachtgever de hiermee
gepaard gaande en in alle redelijkheid door Opdrachtnemer
te bepalen kosten als gevolg van de wijziging
aan hem te vergoeden. Hierbij kan onder meer gedacht
worden aan de kostprijs van reeds ingekochte materialen
of mankracht, prijswijzigingen van toeleveranties, of
annuleringskosten als gevolg van het annuleren van
toeleveringen die aanvankelijk voor de nakoming van de
ongewijzigde Overeenkomst nodig waren.
5.6 Levertijden wijzigen mee
Indien een wijziging van de Overeenkomst is
overeengekomen heeft Opdrachtnemer het recht
om van eerder overeengekomen levertijden en
doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens
hem nodig is om de Overeenkomst in de gewijzigde
vorm na te kunnen komen.

6 Tussentijdse beëindiging
6.1 Wederzijdse instemming
Partijen kunnen gezamenlijk overeenkomen dat de
Overeenkomst tussentijds zal eindigen en onder welke
voorwaarden die beëindiging zal plaatsvinden.
6.2 Voorwaarden tussentijdse beëindiging
De beëindiging zal niet eerder plaatsvinden dan nadat:
--de overeenstemming tot beëindiging Schriftelijk
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
is bevestigd
onder vermelding van alle in verband
met de
beëindiging overeengekomen voorwaarden;
--Opdrachtgever niet Onverwijld bezwaar heeft
gemaakt tegen de in het vorige lid genoemde
bevestiging;
--alle voorwaarden die Partijen in verband met de
tussentijdse beëindiging zijn overeengekomen
en
door Opdrachtnemer in de Schriftelijke bevestiging
zijn opgenomen volledig zijn vervuld.

6.3 Vergoeding
Indien Partijen in het kader van de tussentijdse
beëindiging een vergoeding zijn overeengekomen
die
Opdrachtgever dient te voldoen aan Opdrachtnemer,
dan zal in aanvulling
op het bepaalde in artikel 6.2
de Overeenkomst niet eerder eindigen dan wanneer
de hiervoor bedoelde vergoeding door Opdrachtnemer
is ontvangen.

7 Prijzen
7.1 Euro’s
Tenzij in het Aanbod anders is vermeld zijn alle prijzen
in euro’s en exclusief BTW, exclusief invoerrechten en
andere heffingen, belastingen of accijnzen, exclusief
kosten van verpakking, exclusief kosten van verzekering
en exclusief verwijderingsbijdrage(n).
7.2 Kosten transport en verzekering Nederland
Tenzij anders is overeengekomen komen bij levering
binnen Nederland de kosten van transport en
verzekering voor rekening van Opdrachtgever.
7.3 Kosten transport en verzekering Buitenland
Bij levering buiten Nederland vindt, tenzij anders is
overeengekomen, levering plaats ex-works fabrikant
conform de op het moment waarop het aanbod wordt
gedaan meest courante versie van de Incoterms.
7.4 Overige kosten
De kosten van montage, installatie, in- aan- of uitbouw,
aan- of loskoppelen, bouw, aansluiting, afstelling,
inregeling, kalibratie, validatie, ijking, instructie, tests,
controle en inbedrijfstelling zijn slechts bij de prijs
inbegrepen althans onderdeel van de levering, voor
zover Partijen dit Schriftelijk zijn overeengekomen.
7.5 Koerswisselingen > +/- 2%
In geval van een vrijblijvend Aanbod en ook indien
dit voorbehoud in een niet vrijblijvend Aanbod is
opgenomen is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen
aan te passen indien de officiële valutapariteit op
het moment van levering meer dan 2% afwijkt van
de valutapariteit op de datum waarop het Aanbod
werd gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op
100 wordt gesteld.

8 Risico
8.1 Risico transport Nederland
Bij verzending binnen Nederland gaat het risico van
diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang
over op Opdrachtgever op het moment van levering
van de betreffende goederen met in achtneming van
de overige bepalingen van dit artikel.
8.2 Risico transport Buitenland
Bij levering buiten Nederland wordt het risico in
verband met het transport geregeld conform de door
Partijen overeengekomen bepalingen van de Incoterms
(zie artikel 7.3).
8.3 Transportrisico binnen de poorten
Het risico tijdens transport op het terrein van
Opdrachtgever is te allen tijde voor rekening van
Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat
de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid
van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
8.4 Risico na transport buitenland
Bij levering buiten Nederland gaat het risico van
diefstal, beschadiging of achteruitgang in ieder
geval over op Opdrachtgever op het moment dat
Opdrachtnemer al zijn verplichtingen conform de
overeengekomen bepalingen van de Incoterms is
nagekomen.
8.5 Risico handelingen
Behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid
door de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer en wanneer
niet anders is overeengekomen komt, onverminderd
het bepaalde in artikel 18, voor rekening van
Opdrachtgever het volgende risico:

Het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan
of achteruitgang van het door Opdrachtnemer
Geleverde, de eigendommen van Opdrachtgever en
die van derden, verband houdende met het door
Opdrachtnemer uitvoeren van werkzaamheden
ten behoeve van ondermeer doch niet uitsluitend
montage, installatie, in- aan- of uitbouw, aan- of
loskoppelen, bouw, aansluiting, afstelling, inregeling,
kalibratie, validatie, ijking, instructie, tests, controle en
inbedrijfstelling.

8.6 Risico zaken onder Opdrachtnemer
Indien Opdrachtnemer zaken ten behoeve van
Opdrachtgever heeft afgescheiden van haar overige
voorraadartikelen maar nog niet heeft geleverd om
wat voor reden ook, of indien Opdrachtnemer zaken
ten behoeve van Opdrachtgever onder zich houdt
van Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor reparatie,
inspectie, kalibratie, validatie, training, tests of
voor wat dan ook, is het risico van verlies, diefstal,
beschadiging, tenietgaan of achteruitgang voor
rekening van Opdrachtgever tenzij het bewuste risico
zich verwezenlijkt heeft als gevolg van opzet of grove
nalatigheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
8.7 Risico retourzending zaken Opdrachtgever
In het geval dat Opdrachtnemer zaken van
Opdrachtgever onder zich heeft voor bijvoorbeeld
reparatie, inspectie, etc. en deze zaken om wat
voor reden ook verstuurd of getransporteerd
moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal,
beschadiging, tenietgaan of achteruitgang gedurende dat transport voor rekening van Opdrachtgever.

9 Levering
9.1 Administratiekosten
Opdrachtnemer kan voor opdrachten die een door
Opdrachtnemer te bepalen bedrag niet te boven gaan
een door hem te bepalen vergoeding als bijdrage in de
administratieve en logistieke kosten in rekening brengen.
9.2 Moment van levering
Het moment van levering is, in geval van levering
binnen Nederland, het moment waarop de te leveren
goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats
die daartoe is overeengekomen. Het moment van
levering is, in het geval van levering buiten Nederland,
het moment waarop door Opdrachtnemer aan alle
verplichtingen is voldaan conform de door Partijen
overeengekomen
bepalingen van de Incoterms (zie
artikel 7.3) Voor het moment waarop het risico
overgaat zie artikel 8, voor het moment waarop de
eigendom overgaat zie artikel 16.
9.3 Melding transportschade etc.
Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s
en beschadigingen binnen 24 uur na de levering
Schriftelijk rechtstreeks aan Opdrachtnemer te melden,
bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden
Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder
schade of beschadigingen te hebben bereikt.
9.4 Leveringen in delen
Opdrachtnemer is gerechtigd de te leveren goederen in
gedeelten te leveren en deze gedeelten afzonderlijk in
rekening te brengen.
9.5 Acceptatie
Voor zover ten aanzien van een levering een test,
beproeving of keuring (hierna: ’Acceptatietest’)
is overeengekomen en daarbij een Gebrek wordt
vastgesteld, dan dient de melding van dat Gebrek
onmiddellijk plaats te vinden met inachtneming
van het bepaalde in artikel 17.4. Indien Onverwijld
na de Acceptatietest geen Gebrek is gemeld met
inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4, dan heeft
de levering te gelden als conform de gerechtvaardigde
verwachtingen van Opdrachtgever.
9.6 Retourzending
Retournering aan Opdrachtnemer van door Opdrachtnemer
geleverde goederen of enig deel daarvan, kan
om welke reden dan ook, slechts plaatsvinden na voorafgaande
Schriftelijke toestemming en slechts conform
eventuele verzendinstructies van Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever.
9.7 Niet afnemen goederen
In het geval dat Opdrachtgever een door
Opdrachtnemer aangeboden levering niet accepteert
of heeft laten weten deze niet te zullen aannemen,
is Opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd de
desbetreffende goederen aan Opdrachtgever in
rekening te brengen en is Opdrachtnemer voorts
gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht en voor
rekening en risico van Opdrachtgever op te (doen)
slaan zolang hem dat zinnig lijkt, onverminderd alle
overige rechten die de wet hem toekent in verband met
de niet nakoming door Opdrachtgever.
9.8 Vergunningen
Opdrachtgever dient zelf en voor eigen rekening zorg te
dragen voor het verkrijgen van vergunningen, concessies,
licenties, toestemmingen
e.d. die nodig zijn opdat
Opdrachtnemer
al zijn verbintenissen voortvloeiende
uit
de Overeenkomst naar behoren kan nakomen.

10 Afroeporders
10.1 Definitie
Partijen kunnen afspreken dat Opdrachtgever een
bepaalde hoeveelheid zal afnemen binnen een bepaalde
termijn en dat Opdrachtgever deze hoeveelheid zal
afnemen in meer dan één aparte levering, volgens
een concreet afroepschema. Deze afspraak wordt

hierna aangeduid met ‘Afroeporder’. In dat geval
heeft Opdrachtnemer het recht de hiervoor bedoelde
afzonderlijke leveringen separaat te factureren.
10.2 Leveringen volgens afroepschema
Indien een Afroeporder is overeengekomen zal
Opdrachtgever de afzonderlijke deelleveringen
aanbieden op de overeengekomen leverdata zonder dat
daarvoor een handeling van Opdrachtgever nodig is.
10.3 Afwijken van afroepschema
Nadat een Afroeporder is overeengekomen kunnen
Partijen overeenkomen dat van een bepaalde levertijd
van het afroepschema zal worden afgeweken met
inachtneming van de volgende leden van dit artikel.
10.4 Schriftelijke bevestiging
Een wijziging van het afroepschema zal pas in
werking treden nadat de gewijzigde leverdata van
de betreffende deelleveringen Schriftelijk door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
10.5 Langer op voorraad houden
Indien Opdrachtnemer als gevolg van een overeengekomen
wijziging van het afroepschema
goederen
langer op voorraad dient te houden dan het geval
zou zijn indien het oorspronkelijke afroepschema was
gevolgd, dan zal Opdrachtnemer deze voor rekening en
risico van Opdrachtgever onder zich houden.
10.6 Wijzigen afroepschema en einddatum
Indien Partijen voor een specifieke deellevering van
een Afroeporder een nieuwe leverdatum afspreken,
blijven de overige overeengekomen leverdata van
deelleveringen ongewijzigd, deze schuiven dus
niet automatisch mee. Een nieuw overeengekomen
leverdatum van een deellevering kan niet later zijn
dan de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum
van de laatste deellevering van de Afroeporder.
Indien Opdrachtgever de leverdatum van de laatste
termijn van de Afroeporder wenst te wijzigen dient
daarvoor de Overeenkomst gewijzigd te worden zoals
is omschreven in artikel 5.
10.7 Onderbreken afroeporder
Een Afroeporder kan uitsluitend met instemming
van beide Partijen voortijdig beëindigd worden
met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
Indien de overeengekomen prijs was gebaseerd op
de afname van een bepaald volume en indien bij
de uiteindelijke afname van een lager volume een
hogere prijs zou zijn berekend, dan is Opdrachtgever
onverminderd het bepaalde in artikel 6 in ieder geval
verplicht om het verschil bij te betalen.
11 Reserveonderdelen
11.1 Na garantietermijn
Opdrachtnemer kan na afloop van de overeengekomen
garantietermijn niet worden verplicht om voor
geleverde goederen reserveonderdelen
te leveren.
11.2 Garantie op reserveonderdelen
Indien door Opdrachtnemer ter herstel van een Gebrek
reserveonderdelen worden geleverd of ingebouwd,
gaat voor deze reserveonderdelen de garantietermijn
niet opnieuw lopen. De garantietermijn van de
oorspronkelijke levering blijft ongewijzigd.
11.3 Niet meer leverbare onderdelen
Voor zover op Opdrachtnemer op grond van wet of
Overeenkomst de plicht rust om reserveonderdelen
te leveren voor eerder aan Opdrachtgever geleverde
goederen of delen daarvan, vervalt deze
verplichting op het moment dat Opdrachtnemer deze
reserveonderdelen niet langer op voorraad heeft en
deze evenmin tegen redelijke condities via de reguliere
kanalen op de markt verkrijgbaar zijn.
11.4 Vergelijkbare goederen/onderdelen
In het geval dat Opdrachtnemer gehouden is om aan
Opdrachtgever geleverde goederen of onderdelen
daarvan te vervangen, staat het hem vrij om een
daarmee vergelijkbaar goed of onderdeel te leveren
voor zover dit naar zijn oordeel geschikt is voor
hetzelfde normale gebruik waarvoor het te vervangen
goed of onderdeel daarvan geschikt was.
11.5 Verbruiksartikelen
Voor zover Partijen geen Schriftelijke afspraken
ten aanzien van de leverbaarheid van verbruiksartikelen
hebben gemaakt is Opdrachtnemer
na afloop van de overeengekomen
garantietermijn
niet langer verplicht om verbruiksartikelen
(consumables) te kunnen leveren.
12 Levertijden
12.1 Buitenlandse Toeleveringen
Het kan voorkomen dat de door Opdrachtnemer
aangeboden goederen zoals onderdelen, halffabricaten
of grondstoffen benodigd voor de productie daarvan,
hierna: ’Buitenlandse Toeleveringen’, direct of indirect
worden aangeleverd vanuit diverse continenten en
landen en/of vanuit verschillende Toeleveranciers
worden betrokken. Opdrachtnemer kan niet uitsluiten
dat deze Buitenlandse Toeleveringen in uitzonderlijke
gevallen slechts moeizaam of zelfs gedurende enige
tijd helemaal niet zijn te verkrijgen als gevolg van
bijvoorbeeld schaarste van grondstoffen op de
wereldmarkt, milieurampen en significante fluctuaties
aan de aanbodzijde. Als gevolg hiervan is het voor
Opdrachtnemer niet altijd mogelijk om reeds bij het
plaatsen van de opdracht te voorspellen wanneer
er precies geleverd kan worden. Om Opdrachtgever
toch zo nauwkeurig mogelijk te informeren hanteert
Opdrachtnemer de werkwijze als in de volgende leden
van dit artikel omschreven.
12.2 Geen fatale termijnen
Opdrachtnemer geeft in zijn Aanbod de geschatte
levertijden op. Nadat de Overeenkomst tot stand is
gekomen kan Opdrachtnemer deze geschatte levertijden
verifiëren en aan Opdrachtgever bevestigen.
De geverifieerde levertijden kunnen afwijken van de
geschatte levertijden uit het Aanbod. De geschatte
levertijden noch de geverifieerde levertijden zijn fatale
termijnen.
12.3 Verlengen levertijden
Omdat bij de inkoop, de productie, assemblage en
transport van de bestelde goederen en van de daarin
verwerkte materialen, grondstoffen en halffabricaten
zich onverwachte situaties kunnen voordoen waarop
Opdrachtnemer in alle redelijkheid naar zijn oordeel
geen invloed heeft, heeft Opdrachtnemer het recht
om de geverifieerde levertijden steeds met maximaal
vier weken te verlengen. Opdrachtnemer zal daartoe
voor afloop van de geverifieerde levertermijn een
bevestiging sturen met daarin de nieuwe geverifieerde
levertijd(en).
12.4 Beëindiging na vier maal verlenging
Opdrachtgever is bevoegd om, indien de verwachte
levertijd meer dan vier maal is verlengd, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
Wanneer Opdrachtgever op grond van deze bepaling
de Overeenkomst beëindigt, zal dit niet leiden tot enige
verplichting van een der Partijen tot het vergoeden
van schade die de andere partij lijdt als gevolg van die
beëindiging.
12.5 Wel fatale termijnen
Wanneer Partijen op verzoek van Opdrachtgever zijn
overeengekomen dat leveringen dienen plaats te
vinden op een specifieke dag en dat voor of bij het tot
stand komen van de Overeenkomst Schriftelijk kenbaar
is gemaakt dat latere levering niet acceptabel is, zal
Opdrachtnemer ten aanzien van het overschrijden
van die overeengekomen levertijden niet eerder in
verzuim komen dan nadat hij Schriftelijk in gebreke
is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om
alsnog te leveren. Voor het bepalen van de redelijke
termijn dient in ieder geval doch niet uitsluitend
rekening te worden gehouden met de actueel geldende
levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur
van eventueel transport(en) en de beschikbaarheid van
grondstoffen en bouwmaterialen.
13 Overmacht (Niet Toerekenbare
Tekortkoming)
13.1 Bij overmacht geen verplichting
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van
enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen
Partijen overeengekomen garantieverplichting,
indien
hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
13.2 Reikwijdte
Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht
van Toeleveranciers van Opdrachtnemer,
(II) het
niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van Toeleveranciers die door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid
van zaken, apparatuur, programmatuur of
materialen van derden waarvan het gebruik door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven,
(IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring,
(VI) storing van internet, service providers, computernetwerk-
of telecommunicatiefaciliteiten,
(VII) oorlog,
(VIII) werkbezetting, (IX) staking, (X) algemene
vervoersproblemen en (XI) het niet beschikbaar zijn
van één of meer personeelsleden wier persoonlijke
inspanning noodzakelijk is in verband met de nakoming,
(XII) terroristische aanslagen of bezettingen, (XIII),
epidemieën en pandemieën, (XIV) financiële crises,
(XV) het niet functioneren van het betalingsnetwerk
van de betreffende banken.
13.3 Ontbinden
Indien een overmachtsituatie langer dan negentig
dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds
op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt
in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat
Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Partijen
zullen in verband met deze afrekening te verrichten
betalingen terstond uitvoeren.
13.4 Mededeling van overmacht
Indien Opdrachtnemer zich wenst te beroepen op
overmacht zal hij Opdrachtgever hiervan op de
hoogte stellen zodra dit praktisch gezien mogelijk is.
De gevolgen van overmacht treden in werking vanaf
het moment dat de daartoe leidende omstandigheid,
oorzaak of gebeurtenis is ingetreden.
13.5 Opschorten
Indien Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd
enige opeisbare verplichting jegens Opdrachtgever na
te komen en de overmachtsituatie naar het oordeel van
Opdrachtnemer van tijdelijke of voorbijgaande aard zal

zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid
die de overmachtsituatie
veroorzaakt(e) zich niet
langer voordoet.
13.6 Prioriteit
Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht
is
verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een
of enkele van zijn klanten of Opdrachtgevers na te
komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van
alle klanten en Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer
gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke
van de verbintenissen en tegenover welke klanten
en Opdrachtgevers hij zal nakomen, evenals de
volgorde waarin dit zal gebeuren.
14 Garantie
14.1 Productgarantie
Met inachtneming van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden garandeert Opdrachtnemer
uitsluitend het Geleverde, met uitzondering
van verbruiksartikelen, op het moment van levering
voldoet aan de productspecificaties en dat het de
eigenschappen bezit die Schriftelijk door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever zijn bevestigd voor of bij het
tot stand komen van de Overeenkomst.
14.2 Verdergaande garantie/Werkingsgarantie
Partijen kunnen afspreken dat de Opdrachtnemer een
garantie geeft die verder gaat dan de productgarantie
zoals bedoeld in artikel 14.1 met in achtneming van het
bepaalde van dit lid. Opdrachtnemer geeft uitsluitend
de garantie dat het Geleverde op een bepaalde wijze
zal functioneren en/of presteren in combinatie met
door derden geleverde zaken en/of in combinatie
met zaken van Opdrachtgever (bijvoorbeeld in
een proces, in een machine of in een installatie
van Opdrachtgever), hierna: “Werkingsgarantie”,
wanneer en voor zover dit voor of bij het tot stand
komen van de Overeenkomst expliciet Schriftelijk
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
is bevestigd
met inachtneming van artikel 2.2. De voorwaarden
voor het ontstaan van een resultaatsverplichting
betreffende een Werk, zoals opgenomen in artikel
28.4 zijn bovendien eveneens van toepassing
op het ontstaan van een Werkingsgarantie. Een
Werkingsgarantie vervalt op het moment dat na
levering blijkt dat er omstandigheden zijn die naar
het oordeel van Opdrachtnemer het functioneren
van het Geleverde in negatieve zin beïnvloeden
en die niet reeds voor of bij het tot stand komen
van de overeenkomst door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer waren gemeld en Schriftelijk door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waren bevestigd.
Voor zover niet anders is overeengekomen vervalt
een Werkingsgarantie na verloop van 12 maanden na
levering.
14.3 Termijn
Tenzij in het Aanbod andere garantietermijnen zijn
vermeld bedraagt de garantie genoemd in 14.1 voor
nieuwe zaken 12 (twaalf) maanden vanaf het moment
van levering. Tenzij in het Aanbod anders is vermeld
wordt op door Opdrachtnemer geleverde gebruikte
zaken geen garantie gegeven.
14.4 Melden Gebrek tijdens garantie
Indien Opdrachtgever met een Gebrek bekend
is geworden en aanspraak wenst te doen op
garantie betreffende de gebrekkige levering, dient
Opdrachtgever dit Gebrek te melden met inachtneming
van het bepaalde in artikel 17.4 op straffe van verval
van het recht daartoe.
14.5 Herstel of vervanging
Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer er
inderdaad sprake is van een Gebrek dat aan hem is
toe te rekenen en indien Opdrachtgever inzake dit
Gebrek het recht op garantie als bedoeld in artikel
14.1 toekomt, zal Opdrachtnemer ter zijne discretie
ofwel zorg dragen voor herstel van dit Gebrek of voor
vervanging van de gebrekkige zaak, tenzij dit herstel
of deze vervanging in alle redelijkheid niet van hem
gevergd kan worden.
14.6 Wijze van herstel
Het staat Opdrachtnemer vrij om het herstel van een
Gebrek zelf uit te voeren dan wel om dit uit te besteden
of hiervoor derden in te schakelen.
14.7 Toezending aan Opdrachtnemer
Goederen die voor garantie in aanmerking komen,
dienen voor eigen rekening door Opdrachtgever
bij Opdrachtnemer aangeleverd te worden. Alle
kosten die hierdoor ontstaan zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend kosten in verband met in- en
uitbouw, installatie, kalibratie, verificatie, opstarten,
productieverlies, wachttijd, productiestilstand, verpakking,
verzekering
en transport komen voor rekening
van Opdrachtgever
14.8 Vergoeding kosten
Indien de goederen die aan Opdrachtnemer zijn
toegezonden onder garantie, naar het oordeel van
Opdrachtnemer na inspectie geen Gebreken blijken
te vertonen, of indien Opdrachtgever geen recht op
garantie toekomt, is Opdrachtgever verplicht om aan
Opdrachtnemer alle kosten voor inspectie, bewaring en
verzending te vergoeden.
14.9 Wat buiten de garantie valt
Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel
heeft Opdrachtgever in geen geval recht op garantie:
--indien het Geleverde niet is gebruikt voor het doel en
onder de omstandigheden waarvoor het is geleverd;
--indien het Geleverde wordt gebruikt in strijd met de
instructies en voorschriften etc.;
--ten aanzien van zaken die voor bewerking door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
--Indien het vermeende Gebrek het gevolg is van
slijtage als gevolg van normaal gebruik;
--op geleverde Werkzaamheden die het karakter
hebben van een inspanningsverplichting;
--op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven
of die door Opdrachtnemer zijn betrokken van door
Opdrachtgever aangewezen derden.

14.10 Verval garantie
Alle garantie-aanspraken vervallen terstond op het
moment dat zonder Schriftelijke instemming van
Opdrachtnemer:
--wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan het
Geleverde zijn verricht;
--het Geleverde niet nauwkeurig wordt of is
gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde
en/of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of
gebruiksaanwijzingen;
--het Geleverde anderszins onoordeelkundig wordt of
is gebruikt of behandeld;
--in of ten aanzien van het Geleverde een softwareaanpassing
of upgrade heeft plaatsgevonden
die
niet door Opdrachtnemer zelf of door een door Opdrachtnemer
aangewezen derde is geschied;
--het Geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor
andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
--het Geleverde wordt of is gebruikt op een wijze
welke voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet was
te voorzien op grond van de gegevens die voor of
bij het tot stand komen van de Overeenkomst door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

14.11 Ontheffing garantieverplichtingen
Zolang Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen
jegens Opdrachtnemer op grond van enige Overeenkomst
niet of niet volledig nakomt, is Opdrachtnemer ontheven
van zijn garantieverplichtingen vanaf het moment dat
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet naar behoren
nakomt tot aan het moment dat Opdrachtgever al
zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer weer naar
behoren is nagekomen. Gedurende de periode dat
Opdrachtnemer van zijn garantieplichten is ontheven
loopt de garantieperiode door.
14.12 Schade tijdens garantieperiode
Voor zover Opdrachtnemer tijdens de garantieperiode
gehouden is om schade of kosten te
vergoeden die Opdrachtgever heeft geleden als
gevolg van een Gebrek, heeft het voldoen aan de
garantieplicht door Opdrachtnemer te gelden als
enige en volledige schadevergoeding.
15 Zekerheidsrechten
15.1 Retentierecht
Op alle goederen welke zich van of namens
Opdrachtgever onder Opdrachtnemer bevinden,
ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft
Opdrachtnemer een retentierecht zolang Opdrachtgever
niet aan al zijn verplichtingen jegens
Opdrachtnemer heeft voldaan.
15.2 Zaaksvorming
Indien Opdrachtgever (mede) uit door Opdrachtnemer
geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever
de nieuw gevormde zaak voor Opdrachtnemer
totdat Opdrachtgever al zijn verbintenissen
voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer
is nagekomen.
Opdrachtnemer heeft in dat geval
tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever
alle rechten als eigenaar van die gevormde
zaak. Middels het aangaan van de Overeenkomst met
Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever hem toestemming
om zijn terreinen en gebouwen te betreden om
zijn eigendommen onder zich te nemen.
15.3 Pandrecht
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer
en voor rekening van Opdrachtgever zijn
medewerking verlenen aan het vestigen van een
bezitloos pandrecht op nieuw gevormde zaken
zoals bedoeld in artikel 15.2, waarin door Opdrachtnemer
geleverde zaken zijn verwerkt, zolang
Opdrachtgever nog niet al zijn verplichtingen
jegens Opdrachtnemer is nagekomen.
16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Uitgebreid voorbehoud
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 omtrent
het risico en de overgang daarvan, blijven alle door
of namens Opdrachtnemer geleverde goederen
eigendom van Opdrachtnemer tot op het moment dat
Opdrachtgever al zijn opeisbare verplichtingen jegens
Opdrachtnemer is nagekomen.
16.2 Goede zorg
Opdrachtgever is verplicht om - zolang ingevolge
het in artikel 16.1 bepaalde de eigendom van door
of namens Opdrachtnemer geleverde goederen
nog aan Opdrachtnemer toekomt - deze goederen
zodanig van andere goederen afgescheiden te houden
dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van
Opdrachtnemer te herkennen zijn.

16.3 Terugvorderen
Ingeval van niet-betaling van enig door Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer verschuldigd
en opeisbaar bedrag,
en voorts in geval de Overeenkomst eindigt anders
dan door voltooiing, is Opdrachtnemer gerechtigd
de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud
geldt als eigendom terug te vorderen
en de daarmede verband houdende maatregelen te
(doen) nemen, onder verrekening van het eventueel
reeds ter zake van die goederen betaalde, zulks
onverminderd het recht van Opdrachtnemer om
vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of
schade. In geval van dergelijke niet-betaling of van
beëindiging van de Overeenkomst is elke vordering
welke Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft ineens
en dadelijk opeisbaar.
16.4 Terughalen goederen
Opdrachtgever dient op eerste verzoek van
Opdrachtnemer een volmacht te verstrekken voor
de onmiddellijke terugname van de nog niet ten
volle betaalde goederen, waar deze zich ook mogen
bevinden. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste
verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te
verlenen teneinde Opdrachtnemer
in de gelegenheid te
stellen om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen
met inbegrip van eventuele demontage, uitbouw,
afsluiting, loskoppeling, etc.
16.5 Gevolgen verkoop
Opdrachtgever is gerechtigd goederen ten aanzien
waarvan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van
Opdrachtnemer geldt in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op
deze goederen mag echter geen zekerheidsrecht
worden gevestigd, terwijl Opdrachtgever ten aanzien
van deze goederen geen handelingen mag (doen)
verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel
zouden worden van een of meer andere goederen.
In geval goederen worden
doorgeleverd ten aanzien
waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste
van Opdrachtnemer geldt, is Opdrachtgever verplicht
daarvan zelf de eigendom voor te behouden en op eerste
verzoek van Opdrachtnemer alle vorderingen op de
schuldenaar van Opdrachtgever, tot het verschuldigde
bedrag, aan Opdrachtnemer te cederen.
17 Voorkomen van schade,
melding Gebrek
17.1 Zorg Opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal bij het nakomen van de
Overeenkomst de zorg betrachten die in alle redelijkheid
van hem verwacht mag worden. Desondanks is het niet
uit te sluiten dat het door Opdrachtnemer Geleverde
niet zonder Gebreken bij Opdrachtgever aankomt
als gevolg van gebeurtenissen tijdens het transport
of onvoorziene omstandigheden of Gebreken gaat
vertonen als gevolg van de wijze van gebruik door
Opdrachtgever.
17.2 Voorkomen schade
Het door Opdrachtnemer Geleverde kan wellicht
gebruikt worden in processen of installaties van
Opdrachtgever. De wijze waarop het Geleverde
ingebouwd of gebruikt wordt, onder welke
omstandigheden het Geleverde gebruikt wordt en
welke specifieke eisen aan het Geleverde gesteld
worden zijn doorgaans niet volledig bekend bij
Opdrachtnemer. Indien het Geleverde onverhoopt
een Gebrek gaat vertonen kan dit schade veroorzaken
voor Opdrachtgever. De hoogte van die schade is
in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop
de processen en installaties van Opdrachtgever zijn
ingericht en waartoe die processen en installaties
dienen. Van belang zijn bijvoorbeeld de wijze en
snelheid van monitoring, al dan niet redundante
uitvoeringen, frequentie en diepgang van inspecties,
soorten en wijze van alarmering bij storingen, al dan
niet permanent toezicht, storingsafhandelingsroutines
en gerelateerde
bedrijfsprocessen, kwaliteit van
onderhoud, etc. Omdat al de hiervoor genoemde
parameters binnen het domein van Opdrachtgever
liggen, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk om
afdoende maatregelen te nemen ter voorkoming van
onnodige of onnodig hoge schade in geval een door
Opdrachtnemer geleverd goed defect raakt.
17.3 Waarschuwing
Het gebruik van niet naar behoren functionerende
zaken kan ernstige gevolgen opleveren voor het
functioneren van processen of installaties waarvan het
Geleverde deel uitmaakt of voor de daarbij betrokken
personen. Dit wordt dan ook sterk afgeraden door
Opdrachtnemer.
17.4 Melding Gebrek
Opdrachtgever dient een Gebrek Schriftelijk te
melden aan Opdrachtnemer Onverwijld nadat
hij hiervan kennis heeft gekregen of in alle
redelijkheid had kunnen of moeten krijgen wanneer
hij afdoende maatregelen zou hebben genomen
als bedoeld in artikel 17.2. De melding van het
Gebrek dient zodanig concreet te zijn dat het voor
Opdrachtnemer zonder verdere navraag duidelijk
is wat de aard van het Gebrek is en welke acties in
alle redelijkheid van hem verwacht mogen worden.
Bij de melding van het Gebrek dienen alle relevante
omstandigheden die van belang zijn of zouden
kunnen zijn voor een beoordeling van de toedracht
van het Gebrek te worden omschreven.
18 Aansprakelijkheid
18.1 Voorwaarden vergoeding schade
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid
door de bedrijfsleiding van Opdrachtgever en met
inachtneming van de overige bepalingen van de
ALV2014 en met name de overige leden van dit
artikel is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht om aan
Opdrachtgever te vergoeden de schade die deze lijdt als
gevolg van een Gebrek. De verplichting tot vergoeding
van schade ontstaat niet eerder dan op het moment
dat is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
--het Gebrek dient door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer te zijn gemeld op de wijze zoals
omschreven in artikel 17.4;
--er dient sprake te zijn van verzuim zoals omschreven
in artikel 18.2 en artikel 18.3;
--de schade dient toerekenbaar te zijn aan Opdrachtnemer;
--Opdrachtgever heeft voldoende aannemelijk
gemaakt
dat hij afdoende voorzorgsmaatregelen
heeft
genomen ter voorkoming of beperking van de schade
zoals ondermeer genoemd in artikel 17.2 en 17.3.

18.2 Verzuimduur
Opdrachtnemer is in verzuim gedurende de tijd dat de
prestatie uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden en
aan de eisen van artikel 18.3 is voldaan, behalve voor
zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend
of nakoming naar het oordeel van Opdrachtnemer
reeds blijvend onmogelijk is.
18.3 Ingebrekestelling
Het verzuim zoals bedoeld in artikel 18.2 treedt pas
in, wanneer Opdrachtnemer door Opdrachtgever in
gebreke wordt gesteld bij een Schriftelijke aanmaning
waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming
wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn
uitblijft. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient
in ieder geval doch niet uitsluitend rekening te worden
gehouden met de op het moment van ingebrekestelling
geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden,
de duur van eventuele transport(en) en de
beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen.
18.4 Aansprakelijkheidsverzekering
Opdrachtnemer kan maar hoeft zich niet te verzekeren
tegen schade die kan ontstaan als gevolg van een
aan hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming
van zijn verplichtingen
jegens Opdrachtgever. In
het geval er een aansprakelijkheidsverzekering door
Opdrachtnemer
is afgesloten heeft dit mogelijk
invloed op het bedrag waarvoor hij maximaal kan
worden aangesproken in geval van zo´n tekortkoming.
Middels het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt
Opdrachtgever dat op hem de taak rust om vooraf te
controleren of de dekking die de door Opdrachtnemer
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering biedt, naar
zijn mening toereikend is voor de betreffende Opdracht.
Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek
van Opdrachtgever een kopie van het betreffende
verzekeringspolisblad aan Opdrachtgever
toesturen.
18.5 Beperking aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer op grond een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
of op grond van welke wettelijke grondslag ook
aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en gehouden
is diens schade te vergoeden, is de verplichting tot
het vergoeden van schade beperkt tot vergoeding
van directe schade en tot maximaal het met de
Overeenkomst gemoeide bedrag (excl. BTW). Indien
het hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met
een looptijd van meer dan één jaar wordt het met
de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen
voor één jaar. In ieder geval is de verplichting tot
schadevergoeding beperkt tot maximaal € 500.000,-
(vijfhonderdduizend euro).

In het geval dat de verzekeraar in verband met de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als hiervoor
bedoeld een bedrag uitkeert, is de verplichting tot
het vergoeden van schade bovendien beperkt tot het
bedrag dat de verzekeraar voor het desbetreffende
geval uitkeert danwel tot hetgeen door de verzekering
is gedekt.

18.6 Uitsluiting aansprakelijkheid indirecte schade
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten
voor indirecte schade of gevolgschade,
waaronder in
ieder geval is te verstaan:
--andere schade dan de schade voor Opdrachtnemer
om de directe gevolgen van de niet-nakoming te
herstellen;
--schade door gederfde winst, productiestilstand,
tenietgaan of achteruitgang van goederen als
gevolg van productiestilstand, gemiste besparingen,
bedrijfsstagnatie of door verminderde goodwill;
--schade als gevolg van aanspraken van derden,
waaronder afnemers van Opdrachtgever;
--schade verband houdende met het gebruik van door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven
zaken zoals doch niet uitsluitend: installaties,
gereedschappen, machines, materialen of data,
informatie of programmatuur van derden;
--schade verband houdende met de inschakeling
van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
voorgeschreven toeleveranciers, programmeurs,
adviseurs of controleurs;
--schade als gevolg van verminking, vernietiging, of
verlies van data, instellingen van digitale apparatuur,

software, informatie, gegevens of documenten.

De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen
komen te vervallen indien en voor zover de schade
het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de
bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

18.7 Overige uitsluitingen
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts
uitgesloten voor:
--De directe en indirecte gevolgen van niet stipte
naleving door Opdrachtgever van de gebruiks- of
bedieningsvoorschriften;
--Normale slijtage, en beschadiging en/of slijtage
veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en als
gevolg van overbelasting of elke andere vorm van
niet normaal gebruik.
--Abnormale of niet voorziene omstandigheden
althans omstandigheden waarmee Opdrachtnemer
op grond van de bij het tot stand komen van de
Overeenkomst aan hem overgelegde gegevens in
alle redelijkheid niet had hoeven rekening te houden;
--Schade waartegen Opdrachtgever zichzelf had
kunnen verzekeren.

18.8 Cumulatie
De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer zoals omschreven in artikel
18 laten de overige beperkingen en uitsluitingen zoals
opgenomen in de ALV2014 onverlet.
18.9 Verjaring
Iedere vordering die Opdrachtgever heeft op
Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van
twaalf maanden na het ontstaan van die vordering
en in elk geval na verloop van drie jaar na de levering
door Opdrachtnemer, ongeacht de rechtsgrond van de
vordering.
18.10 Vrijwaring
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren en
schadeloos stellen betreffende alle aanspraken van
derden ter vergoeding van door deze derden geleden
schade, waaronder begrepen aanspraken wegens
productaansprakelijkheid en schending van rechten
van intellectueel eigendom, als gevolg van een door
Opdrachtgever aan deze derden geleverd goed dat
mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde
goederen.
18.11 Beroep op ALV2014 door anderen
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in de ALV2014 gelden mede ten gunste van
medewerkers in dienst van Opdrachtnemer en van alle
(rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de
uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste
van het concern waarvan hij deel uitmaakt.
18.12 Algemene voorwaarden derden
Ten aanzien van goederen en diensten welke
Opdrachtnemer van een derde heeft betrokken
geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst
toepasselijke bepalingen betreffende garantie,
reserveonderdelen en aansprakelijkheid mede
van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, indien en
voor zover Opdrachtnemer zich daarop beroept.
Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer door het
aangaan van een Overeenkomst, de bevoegdheid
om een beperking van de aansprakelijkheid
van deze
derde te aanvaarden.
19 Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom, hierna
te noemen 'IE´, op het door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever geleverde, ontwikkelde of ter beschikking
gestelde - waaronder Documentatie, uitvindingen,
ideeën, programmatuur, IC´s, databestanden, schema’s,
apparatuur, monsters,
schakelingen, methodes,
opstellingen, installaties, oplossingen, analyses,
ontwerpen, rapporten, offertes - berusten uitsluitend bij
Opdrachtnemer dan wel bij zijn licentiegever(s) of zijn
Toeleverancier(s).
19.2 Gebruiksrecht leveringen
Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt
Opdrachtgever in verband met de overeengekomen
leveringen, voor zover van toepassing, uitsluitend de
eeuwigdurende, niet exclusieve en niet overdraagbare
gebruiksrechten
voor de specifieke toepassing
waarvoor de levering was bedoeld en uitsluitend
voor gebruik in het land waar de levering volgens
Overeenkomst diende plaats te vinden.
19.3 Moment overgang gebruiksrecht
De in artikel 19.1 genoemde gebruiksrechten gaan
eerst over op Opdrachtgever op het moment dat
de betreffende leveringen compleet zijn en naar
behoren hebben plaatsgevonden en Opdrachtgever
al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens
Opdrachtnemer is nagekomen.
19.4 Registratie IE-rechten
Voor zover met betrekking tot de in 19.1 genoemde
rechten een registratie vereist is alvorens het
betreffende recht te doen ontstaan, is het
Opdrachtgever behoudens Schriftelijke toestemming
van Opdrachtnemer verboden de betreffende
registratiehandelingen te (doen) verrichten.
19.5 Inbreuk
Indien onverhoopt mocht blijken dat een door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkocht goed in
Nederland inbreuk maakt op een recht van intellectueel
eigendom van een derde, en Opdrachtgever te dier
zake wordt aangesproken, is Opdrachtgever verplicht
Opdrachtnemer daarvan terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen. In dat geval is Opdrachtnemer
gerechtigd om, naar eigen keuze, deze inbreuk te
herstellen door:
--het recht om dat goed te gebruiken aan
Opdrachtgever te verschaffen, ofwel
--het goed zodanig te wijzigen dat dit geen inbreuk
meer maakt, ofwel
--een vervangend goed te leveren dat geen inbreuk
maakt, ofwel
--aan Opdrachtgever nadat het goed van hem
is terugontvangen de koopprijs te restitueren
onder aftrek van een redelijke vergoeding
voor de periode dat Opdrachtgever het goed
ter beschikking heeft gehad.
Ter zake van inbreuk op een recht van IE buiten
Nederland zal Opdrachtgever tegen Opdrachtnemer
geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en
geen enkele vordering hebben.

19.6 Uitsluiting aansprakelijkheid IE
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inbreuk
op enig recht van intellectueel eigendom dan wel enig
ander exclusief recht welke het gevolg is van:
--enige wijziging in of aan een door of namens
Opdrachtnemer verkocht of geleverd goed;
--enig gebruik of toepassing van een dergelijk
goed anders dan dat door Opdrachtnemer is
voorgeschreven of waarvan Opdrachtnemer op
grond van de Overeenkomst mocht uitgaan;
--integratie, gebruik of toepassing met niet door of
namens Opdrachtnemer verkochte en geleverde
goederen, (delen van) systemen en netwerken
daaronder begrepen;
--een softwareaanpassing die niet door of namens
Opdrachtnemer is geschied.

20 Betaling
20.1 Betalingscondities
Opdrachtgever zal de facturen betalen volgens de
op de factuur vermelde betalingscondities. Indien
geen specifieke condities op de factuur zijn vermeld
zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na
de op de factuur vermelde factuurdatum betalen.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot
opschorting van een betaling. De op de bankafschriften
van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop
een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de
betaling is geschied.
20.2 Volgorde betaling
Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien
van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening
van de door hem verschuldigde rente en van de aan
Opdrachtnemer verschuldigde incassokosten en
administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van
de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
20.3 Te late betaling
Indien Opdrachtgever door hem aan Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet,
is Opdrachtgever zonder dat een aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande
bedrag wettelijke rente voor handelstransacties
verschuldigd, cumulatief per maand te berekenen.
Indien Opdrachtgever na een betalingsherinnering,
aanmaning of ingebrekestelling eveneens zijn
betalingsverplichtingen binnen een redelijke termijn
niet nakomt, verkeert hij in verzuim van rechtswege.
Vanaf dat moment is Opdrachtgever naast de in
rechte vastgestelde kosten tevens gehouden aan
Opdrachtnemer te vergoeden de door Opdrachtnemer
werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de werkelijk
gemaakte buitengerechtelijke kosten waaronder
begrepen de kosten in rekening gebracht door partij-
en/of gerechtelijke deskundigen.
20.4 Reclames factuur
Reclames met betrekking tot een factuur dienen
schriftelijk binnen 8 (acht) dagen na de datum van die
factuur bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
20.5 Betalingsverplichting blijft
Het melden van een Gebrek zoals omschreven
in artikel 14.4 en/of artikel 17.4 ontslaat
Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen
jegens Opdrachtnemer.
21 Beëindiging Overeenkomst
21.1 Ontbinding of nakoming
In het geval een der Partijen in verzuim is, geeft dit
de andere Partij de bevoegdheid om de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd de
bevoegdheid om nakoming te vorderen.
21.2 Vergoeden van schade
Opdrachtnemer is in geval van ontbinding door
Opdrachtgever niet gehouden tot het voldoen van een
schadevergoeding aan Opdrachtgever.

21.3 Onmiddellijke beëindiging
Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden
ingeval de andere partij in staat van faillissement
verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat,
(voorlopige of definitieve) surseance van betaling
verleend wordt, in het geval dat beslag op het gehele
vermogen van de andere Partij of een gedeelte daarvan
wordt gelegd of in het geval dat de onderneming van
de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd.
21.4 Gevolgen ontbinding
Indien een Partij een Overeenkomst ingevolge de
bepalingen van dit artikel ontbindt, zullen de bedragen
die Opdrachtgever op het ogenblik van ontbinding aan
Opdrachtnemer verschuldigd is ten volle verschuldigd
blijven en zal Opdrachtgever ten aanzien van deze
bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens
de bepalingen van de ALV2014, onverminderd het
recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van
schadevergoeding, tot het gebruik maken van de
rechten voortvloeiende uit eigendomsvoorbehoud tot
het nemen van overige (rechts)maatregelen en overige
aan Opdrachtnemer toekomende rechten.
22 Annulering op verzoek van
Opdrachtgever
22.1 Wederzijdse instemming
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken om
in te stemmen met het annuleren (cancelen) van
een reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde
Overeenkomst. Annulering van een Overeenkomst
kan niet eerder plaatsvinden dan nadat Partijen
Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over
de annuleringsvoorwaarden, waaronder begrepen
de hoogte van de annuleringskosten, en nadat alle
overeengekomen annuleringsvoorwaarden naar het
oordeel van Opdrachtnemer volledig zijn voldaan.
22.2 Moment van annulering
Zolang Partijen geen overeenstemming hebben
bereikt over de annuleringsvoorwaarden of zo lang
de annuleringsvoorwaarden naar het oordeel van
Opdrachtnemer niet geheel zijn vervuld, zal de
Overeenkomst voortduren en blijven Partijen verplicht
om hun wederzijdse verplichtingen op grond van die
Overeenkomst onverkort na te komen.
22.3 Hoogte kosten annulering
De hoogte van de annuleringskosten zullen per geval
door Opdrachtnemer worden bepaald. Van belang voor
het bepalen van de hoogte van de annuleringskosten
zijn onder meer de volgende factoren:
--het met de Overeenkomst gemoeide bedrag;
--de mate waarin de uitvoering van de Overeenkomst
reeds is gevorderd;
--het soort Overeenkomst (levering goederen,
ontwikkelopdracht, levering van een werk, serviceovereenkomst,
training/opleiding, etc.);
--de kosten die Opdrachtnemer tot het moment van
annuleren reeds heeft gemaakt, de verplichtingen
die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst reeds is aangegaan;
--de acties die Opdrachtnemer in verband met de
annulering dient te nemen;
--de winst die Opdrachtnemer misloopt als gevolg
van de annulering.

22.4 Schade door annulering
In geval van annulering van een Overeenkomst zal
Opdrachtnemer in geen geval gehouden zijn om enige
schade te vergoeden die Opdrachtgever lijdt of zou
kunnen lijden als gevolg van die annulering.
23 Toepasselijk recht en geschillen
23.1 Nederlands recht
Op elk Aanbod gedaan door Opdrachtnemer, op
elke Overeenkomst aangegaan door of namens
Opdrachtnemer en op iedere andere rechtsbetrekking
tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is
uitgesloten.
23.2 Forumkeuze
Geschillen voortvloeiende uit een tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is als
rechter in eerste instantie, met dien verstande dat indien
een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente
rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht
door de aldus aangewezen rechter als rechter van
eerste instantie, een en ander onverminderd het recht
van Opdrachtnemer om beslag te leggen en andere
voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen
op die plaats(en) voor die rechtelijke instanties waar dit
Opdrachtnemer wenselijk voorkomt.
23.3 Overige
Het in artikel 23.2 bepaalde laat onverlet het recht
van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen
aan de volgens de normale competentieregels bevoegde
rechter, dan wel te laten beslechten middels
arbitrage of een bindend advies.
24 Geldigheid

In geval enige bepaling van deze ALV2014 geheel of ten
dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit
ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, gerechtelijke
uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of
maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale
of supranationale autoriteit of instantie, dan wel
anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor
de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
ALV2014. Indien een bepaling van deze ALV2014 niet
geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige
zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere
omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling
automatisch gelden met de meest verstrekkende
of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
waarmede of waarin deze wel geldig is.

25 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en
Flevoland, onder nummer 40507574.

DEEL B: Betreffende Overeenkomsten
tot verrichten van Werkzaamheden
en aannemen van Werk.

26 Toepasselijkheid
26.1 Werkzaamheden en Werk
De bepalingen in Deel B van de ALV2014 zijn van
toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende
het
verrichten van Werkzaamheden en het aannemen
van Werk onverminderd de toepasselijkheid
van de
bepalingen uit Deel A van de ALV2014 welke, voor zover
van toepassing, ook van toepassing zijn op de levering
van Werkzaamheden en het aannemen van Werk.
26.2 Deel B > Deel A
De bepalingen uit Deel B van de ALV2014 vormen
derhalve een aanvulling op de bepalingen uit Deel
A van de ALV2014. Wanneer een bepaling uit deel B
van de ALV2014 mede van toepassing is en geheel of
gedeeltelijk strijdig is met een bepaling uit Deel A van
de ALV2014, prevaleert de bepaling uit Deel B van de
ALV2014 voor zover als de strijdigheid strekt.
27 Definities
27.1 Aannemen van Werk: Het in opdracht van Opdrachtgever
tot stand brengen (maken, bouwen, leveren) van
een zaak van stoffelijke aard. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het maken van een installatie,
testopstelling, systeem, machine, apparaat, printplaat,
schakelkast,
etc. Voor het tot stand brengen van
het Werk zullen Partijen doorgaans een richtprijs
overeenkomen, specificaties vastleggen en afspraken
over meer- en minderwerk en de wijze van afnemen
en testen maken.
27.2 Ontwerpdata: Alle gegevens en omstandigheden,
waaronder informatie, data, specificaties, eisen, wijze
van gebruik en omgevingscondities, op grond waarvan
Opdrachtnemer Werkzaamheden
dient te verrichten of
een Werk dient te leveren of waarmee hij anderszins
rekening dient te houden bij de uitvoering van de
Overeenkomst, voor zover die voor of tijdens het tot
stand komen van de Overeenkomst door Opdrachtgever
zijn verstrekt en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
zijn bevestigd. Voor zover tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst nog aanvullende relevante
gegevens en/
of omstandigheden aan Opdrachtnemer bekend worden,
zullen deze alleen onderdeel van de Ontwerpdata gaan
uitmaken wanneer dit expliciet en Schriftelijk door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bevestigd.
27.3 Opdracht: De opdracht tot het uitvoeren van
Werkzaamheden en/of het leveren van een
Werk zoals is gespecificeerd in de Overeenkomst
en de ALV2014 en Ontwerpdata.
28 De Opdracht
28.1 Tot stand komen
De Overeenkomst betreffende het leveren van
Werkzaamheden en/of een Werk kan uitsluitend
Schriftelijk tot stand komen met inachtneming van
artikel 3. De werking van artikel 3.7 is uitgesloten voor
de levering van Werkzaamheden en van een Werk.

28.2 Omvang
De omvang van de Opdracht en de specificaties waaraan
het Geleverde dient te voldoen zijn uitsluitend
bepaald door hetgeen Partijen daarover Schriftelijk zijn
overeengekomen.
28.3 Inspanningsverplichting
De door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden
hebben het karakter van inspanningsverplichtingen,
tenzij expliciet is overeengekomen
dat deze het karakter
hebben van een resultaatsverplichting en het beoogde
resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven
met
inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
28.4 Resultaatsverplichtingen
Partijen kunnen Schriftelijk overeenkomen dat
Opdrachtnemer met het uitvoeren van de Opdracht
een concreet resultaat dient te bereiken. In dat geval
is pas sprake van een resultaatsverplichting indien ook
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
--alle door Opdrachtnemer benodigde Ontwerpdata
die van belang zijn voor het kunnen bewerkstelligen
van het overeengekomen
resultaat moeten voor of
tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn
gemeld en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
zijn bevestigd;
--na het tot stand komen van de Overeenkomst is naar
het oordeel van Opdrachtnemer niet in nadelige zin
iets gewijzigd aan de in het vorige punt genoemde
informatie, gegevens en omstandigheden;
--de criteria aan de hand waarvan en de
omstandigheden waarin wordt beoordeeld of het
overeengekomen resultaat is gerealiseerd dienen
glashelder en objectief meetbaar te zijn op de
overeengekomen wijze;
--de wijze waarop Partijen vaststellen of het
overeengekomen resultaat is gerealiseerd dient voor
of bij het tot stand komen van de Overeenkomst
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever Schriftelijk
te zijn bevestigd.

28.5 Gedeeltelijke resultaatsverplichting
Voor zover Partijen wel een resultaatsverplichting
zijn overeengekomen maar niet geheel aan
de voorwaarden daartoe is voldaan,
heeft de
Overeenkomst het karakter van een inspanningsverplichting
voor zover naar het oordeel van
Opdrachtnemer het gegarandeerde resultaat niet kon
worden behaald als gevolg van het niet voldoen aan de
hiervoor bedoelde voorwaarden.
29 Scope
29.1 Basis voor de Werkzaamheden en Werk
Opdrachtnemer zal de overeengekomen Werkzaamheden
uitvoeren en het overeengekomen
Werk
tot stand brengen op basis van de Ontwerpdata.
29.2 Formaat Ontwerpdata
Opdrachtgever zal de Ontwerpdata zo veel mogelijk
digitaal aanleveren in het overeengekomen
formaat.
Indien hierover niets is afgesproken zullen de
Ontwerpdata digitaal worden aangeleverd in het door
Opdrachtnemer opgegeven formaat. Noodzakelijke
aanpassingen, ordening, conversies en sorteringen
van de Ontwerpdata zullen op het eerste verzoek
van Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden
uitgevoerd.
29.3 Toegang systemen
Voor zover voor de uitvoering van de Werkzaamheden
het naar het oordeel van Opdrachtnemer nodig is dat
hij toegang heeft tot installaties, netwerken of systemen
van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever daaraan
Onverwijld zijn medewerking verlenen. Opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg
van het gebruik van de netwerken, systemen of installaties
van Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever bewijst
dat de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of
grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
29.4 Juistheid Ontwerpdata
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de
volledigheid van de Ontwerpdata. Indien naar het
oordeel van Opdrachtnemer zich onvolkomenheden
in de Ontwerpdata voordoen, is hij gerechtigd zijn
Werkzaamheden op te schorten tot het moment
dat de onvolkomenheden door Opdrachtgever zijn
weggenomen. In een dergelijk geval zal Opdrachtgever,
onverminderd het recht van Opdrachtnemer op
vergoeding van schade, in elk geval aan Opdrachtnemer
verschuldigd zijn de toepasselijke vergoeding voor
hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst
is verricht, terwijl Opdrachtnemer alsdan voorts
gerechtigd is extra kosten volgens zijn gebruikelijke
tarieven in rekening te brengen. Opdrachtgever kan aan
de opschorting door Opdrachtnemer geen enkel recht
op een vergoeding ontlenen, ongeacht de rechtsgrond
daarvan.
29.5 Informatieplicht Opdrachtgever
Op Opdrachtgever rust de verplichting om alle
relevante gegevens en omstandigheden die
binnen zijn domein liggen en voor de uitvoering
van de Overeenkomst van belang zouden kunnen
zijn, tijdig aan Opdrachtnemer bekend te maken.
30 Levertermijn
30.1 Aanvang levertermijn
Indien door Partijen een bepaalde levertermijn is
overeengekomen, gaat deze termijn in op de dag
volgend op de dag waarop, voor zover van toepassing,
aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
--de Overeenkomst betreffende de Opdracht is tot
stand gekomen;
--alle in verband met de uitvoering van de Opdracht
naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke
Ontwerpdata in het juiste formaat door Opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld;
--voor zover een vooruitbetaling is overeengekomen,
deze door Opdrachtnemer is ontvangen;
--de dag waarop naar het oordeel van Opdrachtnemer
aan alle - in verband met de uitvoering van de
Opdracht - noodzakelijke formaliteiten is voldaan,
waaronder het verkrijgen van vergunningen;
--voor zover in verband met het uitvoeren van de
Opdracht op een door Opdrachtgever aan te wijzen
terrein of aan een door Opdrachtgever aan te wijzen
installatie, netwerk of systeem dient te worden
gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van
Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn gebracht en
Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft
of aan hem ter beschikking is/zijn gesteld.

30.2 Leverdatum i.p.v. levertermijn
Indien geen levertermijn maar een leverdatum
is overeengekomen, is de levertermijn gelijk aan
het aantal dagen tussen het moment waarop de
Overeenkomst tot stand komt en de overeengekomen
leverdatum. Deze termijn zal niet eerder aanvangen
dan het moment waarop aan alle voorwaarden
genoemd in artikel 30.1 is voldaan. Het moment van
leveren zal in dat geval zijn het moment waarop de
hiervoor genoemde levertermijn is verstreken met
inachtneming van de overige bepalingen van artikel 30.
30.3 Vertraging
Indien zich tijdens het uitvoeren van de Opdracht
vertraging voordoet die niet volledig is toe te rekenen
aan Opdrachtnemer, wordt de levertermijn verlengd
met de duur van die vertraging.
30.4 Verlengen levertermijn
Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht niet langer
wordt voldaan aan de voorwaarden voor aanvang
van de levertermijn als omschreven
in artikel 30.1 en de
voortgang van de overeengekomen Werkzaamheden
en/of het Werk hierdoor naar het oordeel van Opdrachtnemer
wordt belemmerd, zal de levertermijn worden
verlengd met het aantal dagen dat niet langer aan die
voorwaarden is voldaan.
30.5 Geen fatale levertermijn
De overeengekomen levertermijn is een geschatte
levertermijn, op grond van - op het moment waarop
het Aanbod is gedaan - bij Opdrachtnemer bekende
levertijden van Toeleveranciers,
informatie en omstandigheden.
Indien zich tijdens de levertermijn buiten de
schuld van Opdrachtnemer omstandigheden voordoen
waardoor de overeengekomen levertermijn
niet langer
haalbaar is, zal de levertermijn worden opgerekt voor
zover als nodig naar het oordeel van Opdrachtnemer.
30.6 Vertraging > 16 weken
In het geval dat de totale vertraging als bedoeld
in artikel 30.5 meer bedraagt dan 16 (zestien)
weken, heeft Opdrachtgever het recht om de
Overeenkomst te beëindigen. In dat geval is
Opdrachtnemer niet verplicht om enige schade of
kosten te vergoeden die Opdrachtgever door de latere
levering en/of de beëindiging lijdt.
31 Facilitering door Opdrachtgever
31.1 Verplichtingen Opdrachtgever
Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk anders is
overeengekomen zal Opdrachtgever zelf - naar het
oordeel van Opdrachtnemer voldoende en tijdig - zorg
dragen voor:
--grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-,
beton-, timmer- en stofferingswerk of andere
bijkomende werken, van welke aard dan ook;
--een goede en constante bereikbaarheid van de
plaats(en) en begeleiding naar/op de plaats(en)
waar Opdrachtnemer in verband met het uitvoeren
van de Opdracht toegang moet hebben;
--door Opdrachtnemer benodigde tekeningen,
Documentatie, plattegronden, schema´s en
toelichting betreffende het terrein en de zaken
daarop van Opdrachtgever;
--de vereiste hulp voor het plaatsen of verplaatsen
van stukken die redelijkerwijs niet door twee mensen
te hanteren zijn, alsmede de te bedienen hijs- en/of
hefwerktuigen en soortgelijke hulpmiddelen;
--het ter beschikking stellen, opstellen, en na voltooiing
van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer weer
verwijderen van steigers, stellingen en ladders;
--de levering van brandstoffen, energie en hulpmaterialen
zoals perslucht, gas, water, elektriciteit,
gasolie en benzine, aan- en afvoerleidingen, en de
vereiste aansluitpunten, nodig voor de uitvoering
van de Opdracht en de eventuele beproeving en
inbedrijfstelling;
--de terbeschikkingstelling van schakel- en beveiligingsapparatuur
en leidingen voor de te leveren
of te gebruiken elektromotoren en/of andere
elektrische apparatuur, uitgezonderd aanloop-
en regelweerstanden die deel uitmaken van de
elektrische apparatuur.
--het tijdens de duur van de uitvoering van de Opdracht

ter beschikking stellen, in de directe nabijheid
van de plaats(en) waar de Opdracht moet worden
uitgevoerd, van een droge, verwarmde, verlichte
en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende
omvang, als onderkomen voor de betreffende
werklieden en voor het opslaan van de te verwerken
of gebruiken materialen en gereedschappen en van
persoonlijke eigendommen van de werklieden als
ook het ter beschikking stellen van een WC.
--werkzaamheden vereist om onderdelen die vuil zijn
geworden, beschadigd of ontregeld zijn geraakt,
of welke niet meer functioneren, weer in goede en
bruikbare staat te brengen, tenzij de verontreiniging
of de beschadiging door de ondergeschikten van
Opdrachtnemer is geschied;
--het opstarten en/of in bedrijf houden en/of
stoppen van installaties die onder het beheer van
Opdrachtgever vallen voor zover dat voor het
uitvoeren van de Opdracht wenselijk of nodig is;
--voldoende verlichting en, indien van toepassing,
het op de vereiste of gewenste temperatuur en
vochtigheid brengen en houden van de plaats(en)
waar de Opdracht uitgevoerd dient te worden,
zodanig dat de Werkzaamheden of het Werk zonder
moeilijkheden doorgang kunnen vinden;
--aanvragen van en het tijdig voldoen van het
verschuldigde ter zake van voedingsleidingen,
aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen,
vergunningen ingevolge de Wet
Milieubeheer en overige wetgeving met betrekking
tot het milieu, (ver)bouwvergunningen
en overige wettelijke vereisten.

31.2 Overtollige materialen
Vervangen, afkomende of verwijderde materialen
worden eigendom van Opdrachtnemer tenzij hij
van dat recht geen gebruik maakt.
32 Meer-/minderwerk
32.1 Wijzigingen/uitbreidingen/inperking
Partijen kunnen een wijziging of meer- dan wel
minderwerk van de overeengekomen Werkzaamheden
of het Werk overeenkomen. Indien een vaste prijs in de
Overeenkomst is overeengekomen, zal Opdrachtnemer
Opdrachtgever
mededelen welke financiële, tijdsmatige
en overige consequenties de gewenste wijziging met
zich brengt.
32.2 Meer-/minderwerk is wijziging Overeenkomst
Indien Partijen een wijziging of meer- dan wel
minderwerk overeenkomen, heeft dit te gelden als
wijziging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
32.3 Levertijden schuiven mee
Ingeval Partijen een wijziging van de Overeenkomst
overeenkomen, zal de overeengekomen
levertermijn
of leverdatum worden verlengd respectievelijk
opgeschoven met het aantal dagen dat voor de
verwezenlijking van de wijziging van de Overeenkomst
noodzakelijk is.
32.4 Noodzakelijke wijziging
Indien Opdrachtnemer in verband met de uitvoering
van de Werkzaamheden of het Werk van oordeel is dat
een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of
in alle redelijkheid wenselijk is, zal hij Opdrachtgever
daarover inlichten. Indien Opdrachtgever alsdan
niet binnen 14 (veertien) dagen Schriftelijk met de
voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) en
de daaraan verbonden prijswijziging heeft ingestemd,
zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de nakoming
van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te
schorten. In dat geval zal Opdrachtgever gehouden
zijn voor de reeds verrichte Werkzaamheden en het
reeds Geleverde, Opdrachtnemer een vergoeding te
betalen op basis van de toepasselijke tarieven van
Opdrachtnemer, zulks onverminderd het recht van
Opdrachtnemer tot vergoeding van de door hem
geleden schade.
32.5 Betaling meerwerk
Tenzij anders is overeengekomen kan meerwerk afzonderlijk
door Opdrachtnemer worden gefactureerd nadat
dit meerwerk volgens Opdrachtnemer is voltooid.
33 Levering en afname
33.1 Milestones
Indien is afgesproken dat de Opdracht in fasen zal
worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de
Werkzaamheden en leveringen met betrekking tot
een volgende stap of fase dan wel enig deel van die
Werkzaamheden of leveringen uit te stellen of op te
schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de
voorafgaande stap(pen) of fase(n) Schriftelijk heeft
goedgekeurd conform de overeengekomen testcriteria.
33.2 Testperiode
Wanneer niet anders is overeengekomen zal
Opdrachtgever het Geleverde binnen de testperiode
van 8 (acht) werkdagen toetsen aan de
overeengekomen testcriteria te rekenen vanaf het
moment dat Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt
dat het Geleverde gereed is om af te nemen.
33.3 Verlenging testperiode
Indien tijdens de uitvoering van de test(s) blijkt
dat de voortgang van de test(s) belemmerd wordt
door een Gebrek in het Geleverde zal Opdrachtgever
Opdrachtnemer hieromtrent zo gedetailleerd mogelijk
Schriftelijk informeren; in een dergelijk geval zal de
testperiode worden onderbroken totdat het Geleverde
wederom ter beproeving wordt aangeboden.
33.4 Melden Gebreken aan Geleverde tijdens tests
Opdrachtgever zal elk Gebrek dat tijdens de tests of
gedurende de garantieperiode aan het licht komt
Onverwijld, Schriftelijk en deugdelijk onderbouwd
en gedocumenteerd aan Opdrachtnemer mededelen.
Opdrachtnemer is niet eerder gehouden tot herstel
van een Gebrek dan nadat hij alle beschikbare en
voor herstel van het Gebrek benodigde gegevens van
Opdrachtgever heeft ontvangen.
33.5 Kosten herstel Gebreken
Het herstel van een tijdens de tests vastgesteld
Gebrek zal kosteloos plaatsvinden wanneer een vaste
prijs is overeengekomen. Indien geen vaste prijs was
overeengekomen heeft Opdrachtnemer recht op een
redelijke vergoeding volgens de overeengekomen
prijzen en tarieven voor de in verband met het herstel
van het Gebrek gemoeide inspanningen.
33.6 Testcriteria
De testcriteria dienen bij voorkeur voor of bij het tot
stand komen van de Overeenkomst Schriftelijk door
Partijen te worden overeengekomen. Subjectieve
criteria maken geen onderdeel uit van de testcriteria.
Later overeengekomen criteria zijn slechts van
toepassing voor zover die door Opdrachtnemer
Schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
Opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat
het Geleverde niet voldoet aan bepaalde eisen
wanneer deze eisen geen onderdeel uitmaken van de
overeengekomen testcriteria. Wanneer niet wordt
voldaan aan de testcriteria is sprake van een Gebrek
zoals bedoeld in artikel 1.5.
33.7 Moment van oplevering Geleverde
Het Geleverde is naar behoren geleverd en afgenomen
op het eerste van de volgende momenten:
--het moment waarop Opdrachtgever het Geleverde
na toetsing volgens de overeengekomen
testcriteria
heeft gekeurd en daarbij geen essentieel Gebrek
heeft vastgesteld zoals bedoeld in artikel 33.9;
--het moment waarop de testperiode is verlopen te
rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop
Opdrachtnemer Opdrachtgever
Schriftelijk heeft
medegedeeld dat het Geleverde gereed is om af
te nemen en Opdrachtgever heeft nagelaten het
Geleverde binnen de testperiode te testen;
--het moment waarop de testperiode is verlopen te
rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop
Opdrachtnemer Opdrachtgever
Schriftelijk heeft
medegedeeld dat het Geleverde gereed is om af
te nemen en Opdrachtgever Opdrachtnemer niet
Schriftelijk heeft geïnformeerd over een essentieel
Gebrek (zoals omschreven in artikel 33.9) aan het
Geleverde;
--het moment dat Opdrachtgever het Geleverde of de
installatie waarvan dit deel uitmaakt of na inbouw
is gaan uitmaken feitelijk in gebruik heeft genomen;
--het moment waarop Opdrachtgever de facturen
betreffende het Geleverde heeft voldaan.

33.8 Werkzaamheden na levering
Voor zover de levering van een Werk is overeengekomen
en Opdrachtnemer in samenhang met dat Werk nog
Werkzaamheden dient te verrichten (bijvoorbeeld
kalibratie of het geven van instructies), zal het Werk
desalniettemin hebben te gelden als geleverd en
afgenomen wanneer het Werk zelf op grond van artikel
33.7 heeft te gelden als geleverd en afgenomen.
33.9 Essentieel Gebrek
Onder een essentieel Gebrek is te verstaan een
tekortkoming die de normale werking of het normale
gebruik van het Geleverde naar het oordeel van
Opdrachtnemer op noemenswaardige wijze in de weg
staat.
33.10 Herstel van niet-essentieel Gebrek
Indien in het kader van tests in verband met de afname
slechts een of meer niet-essentiële Gebreken worden
vastgesteld zal het Geleverde hebben te gelden als
opgeleverd. Opdrachtnemer is gehouden dit(deze)
niet-essentiële Gebrek(en) zo spoedig mogelijk
te herstellen. Een niet-essentieel Gebrek geeft
Opdrachtgever niet het recht om het Geleverde niet
af te nemen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden of betalingen op te schorten.
33.11 Adviezen
Adviezen, verstrekte informatie, gegevens en/of
suggesties van Opdrachtnemer omtrent gebruik,
plaatsing, inbedrijfname, inbouw, uitbouw etc. van
het Geleverde hebben slechts het karakter van een
garantie van bijvoorbeeld rendement, nauwkeurigheid,
compatibiliteit met andere zaken, werking in een
bepaalde omgeving of installatie, etc., wanneer dat
expliciet is overeengekomen met inachtneming
van het bepaalde in artikel 14.2.
34 Garantie
34.1 Schakelbepaling
De garantiebepalingen van artikel 14 van ALV2014
zijn eveneens van toepassing op de levering van een
Werk en van Werkzaamheden, voor zover deze gezien
het specifieke karakter van het Geleverde daarop van
toepassing kunnen zijn.

34.2 Conform overeengekomen specificaties
Opdrachtnemer garandeert de Werkzaamheden
en het Werk uit te voeren met inachtneming van
de Ontwerpdata en deze zodanig uit te voeren dat
deze voldoen aan de overeengekomen specificaties
en de daaraan in redelijkheid te stellen eisen met
inachtneming van artikel 28.2.
34.3 Garantietermijn bij normaal gebruik
Tenzij anders is overeengekomen geldt de
garantietermijn voor gebruik tijdens werkdagen van
acht (8) uur per dag. Indien het Geleverde wordt
gebruikt tijdens werkdagen van meer dan acht
(8) uur per dag, is de werkelijke garantietermijn
overeenkomstig korter.
34.4 Uitsluiting
Opdrachtnemer geeft geen garantie op zaken
die weliswaar door of namens Opdrachtnemer
werden gemonteerd, geïnstalleerd, ingeregeld,
gekalibreerd, gevalideerd, getest, geïnspecteerd,
afgesteld en/of in bedrijf gesteld etc., maar die niet
door of namens Opdrachtnemer zelf zijn geleverd.
35 Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen in artikel 18 zijn de
volgende bepalingen van toepassing.

35.1 Uitsluitingen i.v.m. Werkzaamheden
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade
of kosten ontstaan ten gevolge van:
--het verrichten van Werkzaamheden aan of in
verband met door derden geleverde goederen;
--onjuiste, te laat overgelegde of niet volledig door
Opdrachtgever overgelegde Ontwerpdata;
--het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve
van het gebruik, het beproeven, het inbedrijfstellen
of uit bedrijf nemen van een Werk waarvan door
derden geleverde goederen deel uitmaken of waarin
dergelijke zaken zijn gemonteerd of geïnstalleerd;
--het verrichten van Werkzaamheden aan een Werk
dat onderdeel is gaan uitmaken van een zaak
van Opdrachtgever (bijvoorbeeld door het in te
bouwen) in de periode gelegen voor het moment
dat het Geleverde naar behoren is opgeleverd en
afgenomen;
--op verzoek, advies of aanwijzing van Opdrachtgever
bij het uitvoeren van Werkzaamheden
gebruikte
zaken;
--Werkzaamheden verricht door personen die door
Opdrachtgever zijn aangeraden of aangewezen.

35.2 Uitsluitingen i.v.m. Werk
Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor
schade of kosten ten gevolge van:
--het ontwerp of delen van het ontwerp van het
Werk voor zover dit ontwerp/deze delen van het
ontwerp niet geheel door Opdrachtnemer zelf is/
zijn gemaakt;
--het disfunctioneren van de machines, installaties
of processen van Opdrachtgever waarvan het
Geleverde onderdeel is gaan uitmaken in de periode
gelegen voor het moment waarop het Geleverde
naar behoren is geleverd en afgenomen;
--het gebruik van bepaalde onderdelen in het Werk
voor zover die onderdelen zijn toegepast op verzoek,
advies of aanwijzing van Opdrachtgever of die zijn
betrokken van een door Opdrachtgever aangewezen
of aangeraden Toeleverancier.

DEEL C: betreffende ontwikkeling en
levering van Software

36 Toepasselijkheid
36.1 Leveringen van Software
De bepalingen in Deel C van de ALV2014 zijn van
toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende
de ontwikkeling en/of levering van Software of
aanpassingen daarop, onverminderd de toepasselijkheid
van de bepalingen uit Deel A en Deel B van de
ALV2014.
36.2 Deel C prevaleert
De bepalingen uit Deel C van de ALV2014 vormen
een aanvulling op de bepalingen uit Deel A en Deel
B van de ALV2014. Wanneer een bepaling uit Deel C
van de ALV2014 mede van toepassing is en geheel of
gedeeltelijk strijdig is met een bepaling uit Deel A of
Deel B van de ALV2014, prevaleert de bepaling uit
Deel C van de ALV2014 voor zover als de strijdigheid
strekt.
36.3 Toelichting betreffende Software
Het ontwerpen, maken of schrijven van Software en
daaraan gerelateerde werkzaamheden heeft te gelden
als het leveren van diensten. Binnen de ALV2014 valt
het maken van Software onder Werkzaamheden (zie
ondermeer artikel 1.19).
37 Definities
37.1 Maatwerk Software: Door Opdrachtnemer in
opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Software,
websites, protocollen of besturingssystemen,
of in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde
aanpassingen van reeds bestaande
software, websites,
protocollen of besturingssystemen.
37.2 Standaardpakket: De software die door Opdrachtnemer
op de markt wordt of werd aangeboden als
standaard software in de algemene zin van het woord,
al dan niet ten behoeve van Opdrachtgever aangepast,
ingesteld, geconfigureerd, gewijzigd of uitgebreid.
37.3 Software: Standaardpakket en/of Maatwerk
Software.
38 Algemeen
38.1 Licentieovereenkomst
Indien door Opdrachtnemer Software wordt geleverd
en de modaliteiten van het gebruik daarvan niet in
een aparte licentieovereenkomst zijn geregeld, zijn de
bepalingen van Deel C van de ALV2014 van toepassing
op de leveringen en het gebruik van die Software voor
zover van toepassing. Indien het gebruik in een aparte
licentieovereenkomst wordt geregeld betreffende
door Opdrachtnemer geleverde Software, dan hebben
de bepalingen in die licentieovereenkomst gelding
boven die in Deel C van de ALV2014.
38.2 Service-/onderhoudsovereenkomst
Indien door Partijen ten aanzien van door
Opdrachtnemer geleverde Software een service- of
onderhoudsovereenkomst is gesloten, hebben de
bepalingen daarin ten aanzien van het melden en
herstel van Gebreken, onderhoud aan oude releases
en kosten gelding boven de betreffende bepalingen uit
Deel C van de ALV2014.
38.3 Omvang gebruiksrecht
Bij levering van Software verkrijgt Opdrachtgever
met
betrekking tot die Software het niet overdraagbare,
niet exclusieve gebruiksrecht voor eigen gebruik,
voor de toepassing waarvoor
Software is verkocht,
voor de locatie waarvoor de Software is verkocht.
Tenzij anders is overeengekomen gaat het in het
hierboven genoemde gebruiksrecht in op het moment
dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen
jegens
Opdrachtnemer is nagekomen.
Het gebruiksrecht
omvat niet het recht om de Software te wijzigen of
aan te passen en is niet overdraagbaar.
38.4 Verdergaande rechten
Partijen kunnen aanvullende afspraken maken over
verdergaande rechten.
38.5 Duur
Indien geen duur van het gebruiksrecht van een
Standaardpakket is overeengekomen is het in artikel
38.3 bepaalde recht van onbeperkte duur.
38.6 Eigen gebruik en verder ontwikkelen
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om door,
namens of in opdracht van hem ontwikkelde Software
zelf te gebruiken, toe te passen, verder te (doen)
ontwikkelen en aan derden te verkopen.
38.7 Garantie
Tenzij anders is overeengekomen bedraagt in
afwijking van de termijn genoemd in artikel 14.3 de
garantieperiode ten aanzien van Software 3 (drie)
maanden vanaf de levering. Wanneer niet expliciet
anders is overeengekomen met inachtneming van
het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 28.4 staat
Opdrachtnemer er niet voor in dat de door hem
geleverde Software geschikt is voor het beoogde en/
of feitelijke gebruik door Opdrachtgever.
38.8 Melden Gebrek
Opdrachtgever zal een Gebrek Onverwijld nadat hij
daarvan kennis heeft gekregen melden aan Opdrachtnemer.
Ten aanzien van het melden van een Gebrek is
voorts artikel 33.4 van toepassing.
38.9 Herstel Gebrek
Voor zover Opdrachtnemer gehouden is om voor
herstel van een Gebrek zorg te dragen zal hij dit naar
beste vermogen doen.
38.10 Kosten herstel na onoordeelkundig gebruik
Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een
Gebrek geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door of
verband houdt met onoordeelkundig gebruik of door
andere niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen
oorzaken of wanneer het Gebrek reeds bij de uitvoering
van de tests zoals bedoeld in artikel 33.2 had kunnen
worden vastgesteld, komen alle kosten van herstel voor
rekening van Opdrachtgever.
38.11 Beperkingen garantie na wijziging
Opdrachtnemer is ontheven van zijn garantieverplichtingen
indien de Software door anderen dan
Opdrachtnemer is aangepast of gewijzigd.
38.12 Software is niet foutloos
Opdrachtnemer garandeert niet dat de Software
foutloos is, zonder onderbreking of zonder Gebreken
zal functioneren of dat alle Gebreken zullen worden
hersteld of verbeterd.
38.13 Nieuwe releases
Wanneer ten aanzien van een door Opdrachtnemer

ontwikkeld Standaardpakket een onderhoudsovereenkomst
is gesloten, zal Opdrachtnemer
wanneer
een verbeterde versie van het Standaardpakket voor de
markt beschikbaar komt deze versie aan Opdrachtgever
ter beschikking stellen.
38.14 Oude releases
Opdrachtnemer is na verloop van drie (3) maanden
vanaf het moment van het op de markt brengen
van een nieuwe versie van een Standaardpakket niet
meer gehouden tot enig herstel van Gebreken in een
oudere versie daarvan. Opdrachtnemer is gerechtigd
om, indien een nieuwe versie van het Standaardpakket
vergeleken met oudere versies nieuwe mogelijkheden
en/of functies biedt, voor het ter beschikking stellen
van die nieuwe versie een vergoeding te verlangen.
38.15 Pakket van derden
Wanneer de Opdrachtnemer niet een zelf ontwikkeld
Standaardpakket ter beschikking stelt, maar het
recht tot gebruik van een Standaardpakket verleent
overeenkomstig de bepalingen van een gebruiks-
of licentieovereenkomst
van of met een derde,
of indien het onderhoud ten aanzien van een
Standaardpakket wordt uitgevoerd op basis van of
overeenkomstig de bepalingen in een overeenkomst
van de Opdrachtnemer met een derde, gelden niet
de bepalingen van de artikelen 38.1 tot en met
38.14 van de ALV2014, doch slechts de bepalingen
van de desbetreffende overeenkomst(en) van
Opdrachtnemer met die derde(n). Door het aangaan
van de Overeenkomst machtigt Opdrachtgever
Opdrachtnemer om de voor het uitvoeren van de
Opdracht noodzakelijke
software aan te schaffen
en met de daarbij behorende licentievoorwaarden in
te stemmen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op
diens verzoek informeren over de betreffende van
toepassing zijnde bepalingen.
38.16 Wet Bescherming Persoonsgegevens
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken
van derden van wie persoonsgegevens
zijn
geregistreerd of worden verwerkt voor zover die
aanspraken te maken hebben met door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever geleverde data en Software of door
Opdrachtnemer
voor Opdrachtgever verwerkte data.
38.17 Licenties Opdrachtgever
Opdrachtgever garandeert middels het aangaan
van de
Overeenkomst dat voor zover voor het verrichten van de
Werkzaamheden Opdrachtnemer gebruik moet maken
van software,
systemen, platforms, data en accounts
die in het bezit van Opdrachtgever zijn, Opdrachtgever
daartoe over toereikende rechten beschikt zoals
licenties, toegangsrechten en bevoegdheden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle
aanspraken van derden voor zover Opdrachtgever niet
over de hierboven bedoelde rechten zou beschikken.
39 Maatwerk Software
39.1 Kosten herstel tijdens garantie
Alleen indien voor de ontwikkeling van Maatwerk
Software een vaste prijs is overeengekomen, zal
Opdrachtnemer geen kosten in rekening brengen
voor herstel van het Gebrek. Indien geen vaste prijs
is overeengekomen is Opdrachtnemer bevoegd om de
met het herstel gemoeide kosten bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
39.2 Sourcecode maatwerk
Tenzij anders is overeengekomen maakt de sourcecode
geen onderdeel uit van de te leveren Maatwerk
Software. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de
sourcecode onderdeel van de levering uitmaakt, omvat
het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 38.3 tevens het
recht om de door Opdrachtnemer geleverde Software
aan te passen of te wijzigen. Indien Opdrachtnemer in
rechte gehouden
is de broncode aan Opdrachtgever
te verstrekken, dient Opdrachtgever hiervoor een
redelijke vergoeding te voldoen.
40 Standaardpakket
40.1 Gebruiksrecht omvat één installatie
Het Standaardpakket mag door de Opdrachtgever uitsluitend
op één verwerkingseenheid worden gebruikt, met
dien verstande dat de programmatuur van het Standaardpakket
bij een eventuele storing tijdelijk op een
tweede verwerkingseenheid mag worden gebruikt, doch
slechts totdat de storing is opgeheven.
40.2 Kopieën
Indien en voor zover door de Opdrachtnemer geen
andere voorwaarden zijn gesteld, is de Opdrachtgever
gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden
ten hoogste
twee back-up-kopieën van het Standaardpakket te
maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden
gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geraakt
origineel materiaal. De kopieën moeten worden
voorzien van dezelfde labels en dezelfde indicaties als
het originele materiaal.
40.3 Sourcecode Standaardpakket
De sourcecode van een Standaardpakket zal aan de
Opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld.
40.4 Eigendom
De eigendom van het Standaardpakket en de rechten
van IE ten aanzien van het Standaardpakket worden
niet door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever geleverd.
Opdrachtgever
zal de eigendomsrechten en
rechten van IE betreffende de Standaard Software
volledig respecteren. Opdrachtgever
zal aanduidingen
betreffende rechten van intellectueel eigendom zoals
auteursrechtaanduidingen
niet verwijderen en niet
onleesbaar of onherkenbaar maken.
40.5 Geheimhouding
Door het aangaan van een overeenkomst welke
betrekking of mede betrekking heeft op een door
Opdrachtnemer ontwikkeld Standaardpakket verklaart
Opdrachtgever ermee bekend te zijn dat
het Standaardpakket vertrouwelijke informatie
en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer bevat.
Opdrachtgever is gehouden het Standaardpakket
geheim te houden en niet aan derden bekend te
(doen) maken.

 

© 2011-2018 SallandElectronics